POT ogłosiła konkurs na wiceprezesa

POT szuka wiceprezesa
Logotyp Polskiej Organizacji Turystycznej

Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej prezes POT ogłosił dzisiaj nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin zgłoszeń mija 10 lipca.

W statucie Polskiej Organizacji Turystycznej znajduje się zapis, że prezes POT może mieć trzech wiceprezesów. Na razie prezes Robert Andrzejczyk nie skorzystał z tego przywileju.

Kandydat na wiceprezes musi między innymi spełnić następujące konieczne.

  1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  2. jest obywatelem polskim;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada kompetencje kierownicze;
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;
  8. posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski

Proces naboru składa się z pięciu etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II:  sprawdzian  wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku, wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.   

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Cały komunikat można znaleźć TUTAJ