Ministrowie turystyki EU rozmawiali o transformacji turystyki

Flaga UE

Podczas spotkania ministrów ds. turystyki UE we francuskim Dijon, głównymi tematami były: wskazanie priorytetów w propozycjach zawartych w ścieżce transformacji dla europejskiej turystyki oraz przedstawienie rodzimych inicjatyw dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu turystyki. Polskę reprezentowała Magdalena Ryszkowska, radca ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP we Francji.

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, powiedział: „Cieszę się, że zaproponowane przez francuską prezydencję propozycje transformacji dla europejskiej turystyki objęły wiele kwestii wymagających poprawy i wsparcia. Znalazły się w nim zarówno kwestie klimatyczne, jak i cyfryzacja, dostępność i rozwój umiejętności w sektorze turystycznym.
Bardzo ważną dla nas sprawą jest zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią podstawę sektora turystycznego. Kluczowe jest zaproponowanie działań wspierających sektor małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i rozwiązań możliwych do natychmiastowego wdrożenia – w tym możliwości uzyskania wsparcia finansowego.”

Pozostałe zagadnienia zgłoszone przez polską delegację, to m.in. rozwój cyfryzacji w turystyce oraz badań, baz danych i dzielenia się wiedzą w zakresie dobrych praktyk, co pozwoli dokładnie i bezpiecznie planować cele na przyszłość. Kluczowe są również działania regulacyjne, jak inicjatywy legislacyjne dotyczące jednolitego rynku i ograniczania barier, przegląd dyrektywy o imprezach turystycznych oraz monitoring innych polityk europejskich pod kątem wpływu na turystykę.

Polskie inicjatywy dla zrównoważonej turystyki

W celu dalszego niezbędnego w dobie pandemii stymulowania popytu na usługi turystyczne, Polska kontynuowała w 2021 roku program Polski Bon Turystyczny. To dokument elektroniczny uprawniający do uzyskania kwoty 500 zł na każde dziecko, który można wykorzystać do końca września 2022 roku. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje kwota w wysokości 1000 zł.

Magdalena Ryszkowska, Radca ds. Ekonomicznych w Ambasadzie RP we Francji, podkreśliła: „Wspiera on polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Na koniec października 2021 r. ponad 3,1 mln Polaków aktywowało już bon turystyczny o łącznej wartości ponad 2,7 mld złotych. Od początku funkcjonowania programu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał podmiotom turystycznym z tytułu płatności bonem ponad 1,8 mld złotych.”
Kolejnym projektem wartym uwagi jest ekspertyza na temat wytycznych w zakresie zrównoważonej turystyki. W ekspertyzie m.in. określono relację pomiędzy turystyką zrównoważoną a innymi formami turystyki, a także wskazano rekomendację dla obszarów chronionych, w tym szczegółowych dla parków narodowych, m.in. dla Białowieskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dodatkowo w pracy zawarto analizę przydatności i dostępności wskaźników turystyki zrównoważonej na potrzeby polskich miejscowości turystycznych i wskazano propozycję mechanizmu ewaluacji prowadzenia turystyki zrównoważonej. Ponadto, dokonano oceny możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej w dobie pandemii COVID-19.

Dofinansowanie uzdrowisk w Programie Polskie Uzdrowiska.

Na program Polskie Uzdrowiska, realizowany w 2022 roku, planuje się przeznaczyć fundusze w kwocie ok. 250 mln zł na wsparcie gmin uzdrowiskowych i gmin ochrony uzdrowiskowej. Program został uruchomiony, aby zapewnić zrównoważony rozwój turystyki oraz przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19. Program jest realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowe wsparcie pokryje nawet do 98% kosztów inwestycji.
Każda gmina uzdrowiskowa może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie z programu. Uprawnionych do ubiegania się o rządowe wsparcie jest 51 gmin. Samorządy mogą się starać o dofinansowanie projektów z 37 obszarów inwestycyjnych. Dofinansowane mogą być m.in. inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, odnawialne źródła energii i gospodarowanie odpadami. Gminy mogą złożyć także wniosek w dodatkowym obszarze dla inwestycji związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Wsparcie w ramach programu jest także przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, uzdrowiskową oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami uzdrowiskowymi lub usługami turystycznymi oraz pozostałe inwestycje na terenach gmin uzdrowiskowych. Taki typ wsparcia może być rekomendowany dla wszystkich krajów UE posiadających na swoim obszarze uzdrowiska (np. Litwa, Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Węgry).

– Program Polskie Uzdrowiska będzie miał niebagatelny wpływ na przyszłość polskich uzdrowisk. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe. Mam nadzieję, że poprzez udzielone wsparcie uda się odbudować potencjał turystyczny polskich uzdrowisk, które zostały ciężko doświadczone w dobie pandemii – mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Spotkanie ministrów ds. turystyki Unii Europejskiej podzielone zostało na dwa segmenty dyskusyjne: turystyka Europejczyków w Europie oraz uczynienie Europy wiodącym światowym celem zrównoważonej turystyki. Posiedzenia ministrów ds. turystyki UE odbywają się cyklicznie i są okazją do omówienia kwestii istotnych dla turystyki europejskiej.