GUS: rekordowy wzrost liczby turystów w polskich obiektach noclegowych w 2022 roku

W 2022 roku turystyczne obiekty noclegowe w Polsce odnotowały rekordowy wzrost liczby odwiedzających. Skorzystało z nich łącznie 35,4 mln turystów, co stanowi wzrost o 53,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Obserwowano znaczący wzrost zarówno w przypadku turystów krajowych, których liczba wzrosła o 43,3 proc., jak i zagranicznych, których przybyło aż o 135,2 proc. więcej niż w 2021 roku.

Turystów zagranicznych, zgodnie z danymi, przyciągały przede wszystkim obiekty noclegowe z ofertą 10 lub więcej miejsc, które były preferowaną opcją dla aż 97,3 proc. wszystkich turystów spoza kraju. Wśród różnych typów obiektów, pokoje gościnne/kwatery prywatne oraz kwatery agroturystyczne dominowały, stanowiąc ponad 60 proc. wszystkich obiektów noclegowych.

W ciągu roku w obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc przebywało 34,2 mln turystów (o 54,3 proc. więcej niż rok wcześniej), w tym 5,8 mln turystów zagranicznych (o 132,9 proc. więcej w porównaniu z 2021). Wśród turystów zagranicznych przeważali turyści z krajów europejskich, stanowiąc 85,7 proc. wszystkich turystów zagranicznych.

Czas pobytu turystów krajowych i zagranicznych w obiektach był podobny – skorzystali oni średnio z niespełna 3 noclegów. W ciągu 2022 roku turyści skorzystali łącznie z 90,0 mln noclegów (o 43,2 proc. więcej niż w 2021), w tym turyści zagraniczni z 14,8 mln (o 106,0 proc. więcej).

Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej we wszystkich województwach była większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą liczbę turystów odnotowano w obiektach województwa mazowieckiego (5,9 mln), a następnie małopolskiego (5,2 mln). W tych województwach przebywało również najwięcej turystów zagranicznych – odpowiednio 1,5 mln oraz 1,2 mln. Najwięcej udzielonych noclegów odnotowano w województwie zachodniopomorskim (15,2 mln). Turyści chętnie korzystali z noclegów również w województwie małopolskim (13,7 mln) oraz mazowieckim (10,3 mln).

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc w 2022 był wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 40,4 proc. (w 2021 – 32,3 proc.). W pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim) wskaźnik był wyższy od średniej krajowej. Najlepiej (47,8 proc.) wykorzystane były miejsca w obiektach noclegowych województwa zachodniopomorskiego, natomiast najniższy wskaźnik wykorzystania miejsc wystąpił w województwie lubuskim – 31,2 proc.

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Liczba mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej uczestniczących w 2022 roku w przynajmniej jednym prywatnym wyjeździe turystycznym, z co najmniej jednym noclegiem, wyniosła 19,1 mln osób (o 12,5 proc. więcej niż w 2021 roku), co stanowiło 59,1 proc. mieszkańców Polski w tej grupie wiekowej.

W 2022 r. liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła 38,3 mln (o 15,2 proc. więcej niż w 2021 roku), co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w trzech wyjazdach. Przeciętnie w jednym wyjeździe uczestniczyły dwie osoby. Większość wyjazdów (92,6 proc.) stanowiły wyjazdy w celach prywatnych.

W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 74,4 mln podróży turystycznych (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży) – o 18,9 proc. więcej niż w 2021. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 61,2 mln, z tego 34,8 mln podróży krótkookresowych (dwa, cztery dni) i 26,4 mln podróży trwających pięć dni lub dłużej. Liczba zagranicznych podróży mieszkańców Polski wyniosła 13,2 mln i przeważnie były to podróże trwające pięć dni lub dłużej (10,8 mln).

W 2022 roku wydatki mieszkańców Polski powyżej 15 lat lub więcej związane z podróżami wyniosły 86,6 mld zł (o 50,1 proc. więcej niż w 2021 roku), z tego 42,1 mld zł przypadało na krajowe wyjazdy z noclegami (o 31,9 proc. więcej niż w 2021), a 33,6 mld zł na zagraniczne wyjazdy z noclegami (o 95,2 proc. więcej niż w 2021) oraz 10,9 mld zł na zagraniczne podróże jednodniowe (o 27 proc. więcej niż w 2021). Przeciętne wydatki jednej osoby na podróż krajową trwającą dwa, cztery dni wyniosły 467 zł, na podróż trwającą pięć dni lub dłużej – 1293 zł, a na zagraniczną odpowiednio 2268 zł i 3006 zł. Na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 494 zł.

Podróże nierezydentów do Polski

W 2022 roku przyjechało do Polski 71,8 mln cudzoziemców, z tego 15,9 mln turystów i 55,9 mln odwiedzających jednodniowych (odpowiednio o: 40,7 proc., 64 proc. i 35,3 proc. więcej niż w 2021). Ponad połowę cudzoziemców stanowiły osoby w wieku od 35 do 54 lat (50,1 proc.), przy czym dużą grupę stanowiły również osoby w wieku od 55 do 64 lat (17,3 proc.) oraz osoby w wieku 25–34 lata (14,7 proc.). Do Polski przyjeżdżali głównie mieszkańcy krajów sąsiednich, którzy w 2022 roku stanowili 65,6 proc. ogółu turystów oraz 98,1 proc. odwiedzających jednodniowych. Wśród odwiedzających nasz kraj przeważali mieszkańcy Niemiec, którzy stanowili największy odsetek zarówno turystów, jak i odwiedzających jednodniowych – odpowiednio 32,7 proc. i 52,6 proc.

Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w 2022 roku ponieśli (przed podróżą u siebie w kraju i podczas pobytu na terenie Polski) wydatki w wysokości 44,8 mld zł i było to o 56,6 proc. więcej niż w roku 2021, z tego turyści – 26,4 mld zł (o 70,3 proc. więcej niż w roku 2021), a odwiedzający jednodniowi – 18,5 mld zł (o 40,4 proc. więcej niż w roku 2021).