Decydenci, posłuchajcie się NIK-u

archiwum WaszaTurystyka.pl

Kontrole NIK głównie oparte na mechanizmach badania dokumentów formalnych nie zawsze, i nie w pełni pozwalają na pogłębioną analizę tak interdyscyplinarnego zjawiska jakim jest rozwój turystyki, a szczególnie jej promocja (w wymiarze skuteczności i efektywności).

Cennym jest to, że kontrole systemu zarządzania i promocji w turystyce są podejmowane, bowiem mobilizują wszystkich do działania, choć najczęściej w krótkiej perspektywie czasu i w modelu: odpowiedzieć NIK, coś tam skorygować, a potem się zobaczy co dalej.

Bezsprzecznie zgodzić się należy z wieloma tezami wskazanymi przez NIK w raporcie, w tym z wnioskiem, że w polskim systemie promocji oraz informacji turystycznej brakuje wielu dokumentów strategicznych (w ujęciu horyzontalnym i wertykalnym), lub część z nich jest już mocno zdezaktualizowana (to poważne zaniechanie i władz, i branży).

Także podejmowane dotychczas działania w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności promocji są dzisiaj już niewystarczające i mogą „trącić myszką” w sferze ich metodologii.

Zachęcam wymienionych w raporcie Decydentów (z MSiT & POT) i przedstawicieli JST oraz regionalnych i lokalnych Partnerów do wdrożenia wszystkich zaleceń NIK, bo są trafne.

A wcześniej zalecam wszystkim lekturę myśli Arystotelesa, cyt: “Doskonałe jest to: co zupełne, co zawiera wszystkie należne części; co jest tak dobre, że w swym rodzaju nie może być lepsze; co osiągnęło swój cel” (za Tatarkiewicz 1976, s. 9).

Wojciech Fedyk

O raporcie NIK czytaj TUTAJ