Rząd przyjął projekt Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

AG

Zgodnie z zapowiedziami MSiT, Rząd przyjał dzisiaj projekt zatytułowany “O zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Teraz nowelizację musi uchwalić Sejm i wtedy TFG wejdzie w życie.

O szybkim tempie nad TFG portal WaszaTurystyka.pl pisał wielokrotnie. To, że wejdzie w życie obiecywał na spotkaniu z dziennikarzami minister Witold Bańka (czyt. tutaj) oraz wiceminister Dawid Lasek w wywiadzie dla portalu WaszaTurystyka.pl (czyt. tutaj).

Jak przedstawiało MSiT w uzasadnieniu do projektu, pośpiech w pracach wynikał z tego, że: “Z uwagi na dynamiczny charakter zmian popytu turystycznego wywoływanych kolejnymi atakami terrorystycznymi, konieczne jest jednak jak najszybsze wzmocnienie dotychczasowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży… Zdaniem projektodawcy przygotowana regulacja ma za zadanie w krótkim czasie wzmocnić zabezpieczenia finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności.”

WaszaTurystyka.pl zwracała uwagę, że sam projketodawca zakłada tymczasowośc nowelizacji pisząc: “Z uwagi na konieczność przyjęcia i publikacji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędne do wykonania dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, niewykluczone jest, że w przyszłości ustawodawca, w porozumieniu z branżą turystyczną, zdecyduje się na przyjęcie innego rozwiązania prawnego.”

Niezależnie od wątpliwości, sukcesem resortu jest tak dalekie posunięcie prac nad TFG. Głosowanie nad nowelizacja ustawy w Sejmie wydaje sie przesądzone. Prawie cała branża czekała na TFG, czekali na niego klienci. Nie będzie on od razu lekiem na całe zło turystyki, ale na pewno jest poważnym krokiem do przodu. Jeśli do powstania nowej ustawy o usługach turystycznych (lub ustawy o turystyce) nie padną w kraju żadni wielcy touroperatorzy, będzie czas na dalsze konsultacje nad ewentualnymi zmianami w TFG w nowej już ustawie o usługach turystycznych (lub o turystyce).

Centrum Informacji Rządu wydało następujący komunikat: “Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.
Zaproponowano rozwiązania, które wzmocnią system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co przełoży się na bezpieczeństwo klientów biur podróży.
System zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności, zostanie wzmocniony przez stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (system uzupełniający).

System uzupełniający umożliwi gromadzenie środków na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Na pokrycie kosztów powrotu w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z podstawowego systemu zabezpieczeń, w drugiej – z systemu uzupełniającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększy się zaufanie klientów do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wzrośnie poziom ochrony klientów.
Utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – w formie wyodrębnionego rachunku bankowego – prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oznacza, że nie będą ponoszone koszty związane z powołaniem nowej osoby prawnej.

Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki ma wynosić od 0 do 30 zł i będzie zależeć od rodzaju imprezy turystycznej oraz związanego z tym ryzyka. Jednocześnie w zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG – składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Na przykład w przypadku imprez turystycznych w Polsce lub krajach sąsiednich, których organizacja jest obarczona znikomym ryzykiem, biuro zostanie objęte stawką zerową. Zgodnie z projektem nowelizacji, ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce – niezależnie od wysokości wnoszonej składki.
Biura podróży będą miały obowiązek wydać klientowi – wpłacającemu całą należność za usługę lub zaliczkę przekraczającą 10 proc. tej kwoty – pisemne potwierdzenie odprowadzania składek do TFG i poinformować go o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia.

Składka od przedsiębiorcy na rzecz TFG będzie należna z dniem zawarcia umowy o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne. Składki, naliczane od każdego klienta, będą przekazywane Funduszowi co miesiąc. Przedsiębiorca będzie sporządzał deklarację miesięczną, uwzględniającą zawarte umowy o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne, i naliczone należne składki. Deklarację będzie można składać elektronicznie. Składki i deklaracje będą wnoszone do TFG – do 21 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który składki są wnoszone i składane deklaracje.
Obowiązek składania deklaracji i składek będzie powstawał wraz z uzyskaniem przez biuro podróży wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zaproponowano, aby w przypadku niedoboru środków na rachunku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego można go było uzupełniać pieniędzmi z pożyczek i kredytów, zaciąganych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz TFG. Zobowiązania te mają być spłacane wyłącznie ze składek wpływających od przedsiębiorców. Przewidziano także możliwość udzielenia zwrotnego finansowania Funduszowi przez UFG w przypadku niedoboru środków na rachunku TFG.

Zaplanowano, że biura podróży będą musiały prowadzić wykaz umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami. Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej. Dostęp do danych w nich zawartych będą mieli marszałkowie województw oraz minister sportu i turystyki. Uprawnienie to jest szczególnie ważne dla marszałków województw, którzy odpowiadają za sprawną organizację powrotu klientów z imprezy turystycznej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny (chodzi o noclegi, transport lokalny i transport do kraju).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, marszałkowie województw oraz minister sportu i turystyki będą upoważnieni do kontroli biur podróży w zakresie składania deklaracji i opłacania składek do TFG oraz rzetelnego prowadzenia wykazu zawartych umów o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne. UFG w rocznym sprawozdaniu z działalności będzie przedstawiał informację dotyczącą funkcjonowania i działalności TFG. Przewidziano także obowiązkowe sporządzanie przez UFG kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków TFG oraz przekazanie jej ministrom: sportu i turystki oraz finansów.”