Praca w turystyce – liczą się języki obce i specjalizacja

archiwum Amadeus

Według wyników badań przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, przez firmę Grupa BST, najbardziej cenionymi kompetencjami wśród pracodawców w branży turystycznej są: znajomość języków obcych i wiedza specjalistyczna najbardziej cenionymi.

Celem badania było: zebranie i analiza danych w zakresie poznania opinii pracowników na temat pracy w turystyce i warunków jej wykonywania, diagnoza potencjału zatrudnieniowego i zapotrzebowania pracodawców na kompetencje zawodowe w turystyce.

W celu realizacji powyższych założeń przeprowadzono badania w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. na próbie 4 000 osób, w tym 2 000 pracowników i 2 000 pracodawców, z zastosowaniem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI – Computer Aided Personal Interview).

Podmioty biorące udział w badaniach działają w pięciu głównych obszarach:

1. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

2. Działalność związana z organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym,

3. Działalność związana z transportem pasażerskim,

4. Działalność związana z wyżywieniem,

5. Działalność związana z zakwaterowaniem.

Przeważają mali i prywatni

Zdecydowana większość badanych podmiotów branży turystycznej to firmy prywatne (ponad 90 proc.), w tym działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne wynosi 81,8 proc.. Dominują przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające cztery osoby lub mniej. Najmniej liczne są podmioty największe – zatrudniające powyżej 100 osób; najwięcej podmiotów najmniejszych, zajmuje się przede wszystkim organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym oraz gastronomią.

W biurach – na etat

Stały charakter pracy najczęściej deklarują pracownicy podmiotów, których głównym zakresem działalności jest organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, natomiast najrzadziej osoby zatrudnione w firmach świadczących usługi zakwaterowania. Również pracodawcy potwierdzają, że umowa na czas nieokreślony jest najczęściej stosowaną, a ponadto, w ponad połowie badanych podmiotów, jest główną formą świadczenia pracy. Umowy zlecenia/o dzieło, lub staż/wolontariat, choć stosowane odpowiednio przez 62,9 proc. i 30,9 proc. pracodawców, bardzo rzadko stanowią główną formę zatrudnienia (4,8 proc. i 0,9 proc.). Tymczasowy/sezonowy/dorywczy charakter pracy, dotyczy ok. 10 proc. pracowników branży turystycznej.

Wykształcenie nie równa się praca

Jedna trzecia badanych pracowników branży turystycznej wykonuje pracę, która nie jest zgodna z jego wykształceniem. Jedna czwarta jest zdania, że jego kwalifikacje są wyższe, niż wymagane w obecnym miejscu pracy, a jedna dziesiąta uważa, że obecnie wykonywane obowiązki są powyżej jego kwalifikacji (jedni i drudzy często nie wiążą swojej przyszłości zawodowej z obecnym pracodawcą). Swoją przyszłość z obecnym pracodawcą oraz branżą turystyczną w ogóle najczęściej wiążą pracownicy podmiotów zajmujących się organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Należy zwrócić uwagę, że jest to grupa, która najczęściej pracuje w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Oceniając posiadane kompetencje, badani pracownicy najczęściej twierdzili, że potrafią obsługiwać podstawowe programy komputerowe, są w stanie wykonywać obliczenia/pracować na danych liczbowych oraz posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Najważniejsze: języki i specjalizacja

W opinii pracodawców (ogółem) najbardziej przydatnymi kompetencjami (w przypadku pracowników operacyjnych) są: specjalistyczna wiedza dotycząca zadań zawodowych na stanowisku pracy, porozumiewanie się w języku obcym, obsługa podstawowych programów komputerowych (typu MS Office) oraz dyspozycyjność. Według nich pracownicy operacyjni posiadają przede wszystkim następujące kompetencje: potrafią posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (co do posiadania tych umiejętności pewność mają również sami pracownicy), są odporni na stres, potrafią współpracować w zespole, są gotowi do ciągłego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, oraz są w stanie nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi osobami. Natomiast nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku obcym (opinię tę podzielają sami pracownicy, ale co istotniejsze, jest to umiejętność określana jako jedna z najbardziej przydatnych) oraz wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.

Raport do ściągnięcia: https://msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7436,Rynek-pracy-w-turystyce.html