POT szuka dyrektorów do promocji Polski w Brukseli, Wiedniu, Rzymie, Londynie i Paryżu

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Brukseli, Wiedniu, Rzymie, Londynie i Paryżu. Nabór potrwa do 2 listopada 2023.

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku: Belgii i Luksemburga, Austrii i Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii i Francji.

Wśród wymagań koniecznych, kandydat na to stanowisko powinien posiadać tytuł magistra; korzystać z pełni praw publicznych; nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka obcego: ZOPOT w Brukseli – język francuski; ZOPOT w Wiedniu – język niemiecki; ZOPOT w Rzymie – język włoski; ZOPOT w Londynie – język angielski; ZOPOT w Paryżu – język francuski; posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

W dodatkowych wymaganiach znajdują się: znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki; znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej; umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami; znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych; znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej; umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: “Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2024, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny”.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Polska Organizacja Turystyczna oferuje:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • ZOPOT w Brukseli – II kwartał 2024 roku,
 • ZOPOT w Wiedniu – II kwartał 2024 roku,
 • ZOPOT w Rzymie – II kwartał 2024 roku,
 • ZOPOT w Londynie – II kwartał 2024 roku,
 • ZOPOT w Paryżu – III kwartał 2024 roku.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie:

 1. CV;
 2. Listu motywacyjnego;
 3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 8. W przypadku ubiegania się o stanowisko Dyrektora ZOPOT w Londynie kandydat musi załączyć kserokopię dokumentu poświadczającego możliwość podjęcia legalnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii;
 9. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość wymaganego języka obcego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 10. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2024, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny”.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie ofert na adres: [email protected], w terminie do dnia 2 listopada 2023 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce”, w tytule e-maila.