POT: będzie zmiana dyrektorów w 5. ZOPOT-ach

Prawdopodobnie jeszcze wiosną poznamy nazwiska nowych dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, w: w Londynie, Tokio, Rzymie, Nowym Jorku oraz Pekinie.

POT ogłosiła konkurs na stanowiska dyrektorów w tych włąsnie placówkach. Oto jego treść:

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Londynie, Tokio, Rzymie, Nowym Jorku oraz Pekinie

Główne obowiązki:
Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:
• Wielkiej Brytanii i Irlandii
• Japonii
• Włoch
• Stanów Zjednoczonych i Kanady
• Chin

Wymagania konieczne:
Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:
1. Posiadać tytuł magistra;
2. Posiadać obywatelstwo polskie, lub inne, pod warunkiem biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
3. Korzystać z pełni praw publicznych;
4. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
6. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego;
7. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.
Wymagania pożądane
1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

• Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:
• Ciekawą pracę pełną wyzwań
• Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:
• II połowa 2018 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
1. CV;
2. listu motywacyjnego;
3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. Kopii dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemca inny dokument określający tożsamość;
5. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Kopii prawa jazdy, co najmniej kategorii „B” wraz z oświadczeniem o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
8. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego, np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
9. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021” (na wybranym rynku)
10. Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

Oferty prosimy przesyłać na adres:
[email protected], w terminie do dnia 09.03.2018 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.