Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

czwartek, 27 kwiecień 2017 00:04

POT: konkurs na następcę Bartłomieja Walasa

Napisane przez AG

Prezes Marek Olszewski nie ma po odejściu z POT Bartłomieja Walasa ani jednego wiceprezesa (ustawa dopuszcza trzech wiceprezesów). Może powołać wiceprezesa samodzielnie, jednak zdecydował się na ogłoszenie konkursu. Nowego wiceprezesa poznamy jeszcze w maju.

Oto pełny tekst komunikatu ze strony POT:

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Wymiar etatu:
Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;
2. Nadzorowanie i podejmowanie decyzji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych POT tj: Departamentu e-Informacji, Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, Departamentu Funduszy Europejskich, Biura Projektów Unijnych;
3.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym prowadzenie korespondencji z innymi organami rządowymi i samorządowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki, w granicach pełnomocnictwa;
4.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia;
5.Przedkładanie wniosków do Prezesa POT w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych komórek organizacyjnych POT;
Wymagania konieczne:
1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2.jest obywatelem polskim;
3.korzysta z pełni praw publicznych;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.posiada kompetencje kierownicze;
6.posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7.posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;
8.posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski;
Wymagania pożądane:
1. wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia działań promocyjno- informacyjnych w internecie i mediach społecznościowych;
2. doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i promocji produktów turystycznych (atrakcje turystyczne);
3. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w szczególności z Unii Europejskiej;
4. zdolności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizatorskie;
Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. kopię dowodu osobistego;
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski);
8. klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.);
9. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w recepcji Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 8-17.00 lub przesłać pocztą na adres:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
z dopiskiem; „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.
Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2017 r o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.
Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:
Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas drugiego etapu w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania nadzorowanych podległych komórek organizacyjnych POT. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych (tzn. uzyskają więcej głosów członków zespołu na „ tak” niż głosów na „ nie” przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.
Etap III: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona :
a) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu do 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami
b) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu więcej niż 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami lub, w przypadku podjęcia takiej decyzji, z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają największą liczbę głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).
Trzema kandydatami, którzy przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru są kandydaci, którzy odpowiednio w sytuacji opisanej pod literą a) lub b) z rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskały najwięcej głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).
Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.
Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu : 22 536 70 09, Kadry.