POT: konkurs na następcę Bartłomieja Walasa

Prezes Marek Olszewski nie ma po odejściu z POT Bartłomieja Walasa ani jednego wiceprezesa (ustawa dopuszcza trzech wiceprezesów). Może powołać wiceprezesa samodzielnie, jednak zdecydował się na ogłoszenie konkursu. Nowego wiceprezesa poznamy jeszcze w maju.

Oto pełny tekst komunikatu ze strony POT:

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Wymiar etatu:
Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT;
2. Nadzorowanie i podejmowanie decyzji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych POT tj: Departamentu e-Informacji, Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, Departamentu Funduszy Europejskich, Biura Projektów Unijnych;
3.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym prowadzenie korespondencji z innymi organami rządowymi i samorządowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki, w granicach pełnomocnictwa;
4.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia;
5.Przedkładanie wniosków do Prezesa POT w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych komórek organizacyjnych POT;
Wymagania konieczne:
1. osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2.jest obywatelem polskim;
3.korzysta z pełni praw publicznych;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.posiada kompetencje kierownicze;
6.posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7.posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej;
8.posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski;
Wymagania pożądane:
1. wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia działań promocyjno- informacyjnych w internecie i mediach społecznościowych;
2. doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i promocji produktów turystycznych (atrakcje turystyczne);
3. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w szczególności z Unii Europejskiej;
4. zdolności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizatorskie;
Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. kopię dowodu osobistego;
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski);
8. klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.);
9. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w recepcji Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 8-17.00 lub przesłać pocztą na adres:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
z dopiskiem; „ Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.
Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2017 r o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT)

Informacja o metodach i technikach naboru.
Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:
Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas drugiego etapu w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania nadzorowanych podległych komórek organizacyjnych POT. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych (tzn. uzyskają więcej głosów członków zespołu na „ tak” niż głosów na „ nie” przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.
Etap III: sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona :
a) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu do 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami
b) w sytuacji zakwalifikowania się do III etapu więcej niż 10 kandydatów- ze wszystkimi kandydatami lub, w przypadku podjęcia takiej decyzji, z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają największą liczbę głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).
Trzema kandydatami, którzy przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru są kandydaci, którzy odpowiednio w sytuacji opisanej pod literą a) lub b) z rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskały najwięcej głosów pozytywnych (tzn. głosów na „ tak”).
Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.
Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu : 22 536 70 09, Kadry.