Ozdrowieńcy mogą wracać do Polski bez kwarantanny i testów

fot. Jakayla Toney / Unsplash

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca, osoby, które odbyły udokumentowaną izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwolnione są od dzisiaj z obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie do Polski oraz okazywania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19.

Przypomnijmy, że do tej pory zwolnione z kwarantanny były tylko osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od wyniku tego testu.

Dokładne brzmienie odpowiedniego punktu wspomnianego rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

2) w § 3: a) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) pkt 19 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”;