MSiT: większość uwag do projektu ustawy jest bezzasadna

26 organizacji i zrzeszeń przekazało do MSiT w terminie swoje uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Bardzo niewiele z nich zostanie przez resort uwzględnione.

Przypomnijmy że na początku lutego Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.do konslultacji 163 podmiotom publicznym. Na konsultacje był czas do 16 lutego. W terminie swoje uwagi zgłosiło 26 adresatów.

MSiT ogłosił odpowiedzi na 196 uwag. Oto lista podmiotów, na których uwagi zostały udostępnione na stronie MSiT:
Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek 2
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel 4
Zrzeszenie Agentów IATA 13
Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę 1
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 1
Polski Związek Organizatorów Turystyki 10
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 1
Federacja Konsumentów 4
Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 7
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego 10
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej 1
Polska Izba Turystyki 20
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 9
Konferencja Episkopatu Polski 7
Marszałek Województwa Lubuskiego 22
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 1
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych 6
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 9
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 19
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 3
Marszałek Województwa Podkarpackiego 1
Polska Izba Ubezpieczeń 20
Związek Banków Polskich 1
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 6

Najczęściej występującymi odpowiedziami negatywnymi MSiT były:
– uwaga niezasadna
– uwaga nie może zostać uwzględniona

Jeśli chodzi o pozytywne uwagi, to dotyczyły one błędów redakcyjnych i brzmiały:
– uwzględnienie uwagi przyczyni się do czytelniejszego układu treści projektowanego aktu normatywnego
– publikator został poprawiony. Wskazany błąd wynikał z pomyłki pisarskiej.
– uwaga zasadna. Stylistyczne brzmienie przepisu zostanie poprawione.

Po wstępnej lekturze wydaje się, że najważniejszą poprawką, którą postulowało najwięcej organizacji, jest usunięcie z projektu ustawy zapisu: „Podróżny, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny”.

Inne poprawki raczej mają charakter kosmetyczny

Przypomnijmy, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. zobowiązuje państwa członkowskie do maksymalnej harmonizacji w zakresie uregulowań prawnych dotyczących turystyki. Obowiązek ten zgodnie z art. 28 dyrektywy 2015/2302 ma zostać zrealizowany przez państwa członkowskie najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. Nasz Sejm ma więc jedenaście miesięcy na uchwalenie nowej ustawy.
Jak podkreśliło MSiT w uzasadnieniu ustawy: “Projekt ustawy realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich (głównym) jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302. Drugi stanowi poprawa funkcjonujących już rozwiązań prawnych,w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie usług turystycznych. Niniejszy projekt ustawy przede wszystkim zapewnia należytą transpozycję wszystkich postanowień dyrektywny 2015/2302 na grunt prawa polskiego. Wprowadza nowe definicje pojęć, w szczególności takich jak: usługa turystyczna, impreza turystyczna oraz trwały nośnik, ponadto wprowadza regulacje dotyczące coraz bardziej popularnych wśród podróżnych powiązanych usług turystycznych. Precyzyjnie określa konstrukcję umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych, zasad i podstaw dokonywania zmian w cenie tej umowy, nadto kwestię jej realizacji oraz zasady odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Korzysta przy tym z bogactwa wypracowanych, funkcjonujących obecnie koncepcji i rozwiązań prawnych, zebranych doświadczeń oraz uwag i sugestii.”

Przygotowany projekt podzielony jest na dziewięć rozdziałów:
Rozdział 1. Przepisy ogólne,
Rozdział 2. Organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, Rozdział 3. Niewypłacalność organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
Rozdział 4. Zasady prowadzenia rejestrów, wykazów i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Podmiotów Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych,
Rozdział 5. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
Rozdział 6. Umowa o udział w imprezie turystycznej,
Rozdział 7. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej,
Rozdział 8. Kary pieniężne i przepisy karne,
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe,

Projekt nowej ustawy MSiT przesłało do 163 podmiotom, w tym m.in.: turystycznym samorządom gospodarczym, stowarzyszeniom, marszałkom wojewódzkim (16), związkom sportowym (66), kościołom i związkom wyznaniowym (17).

Całość uwag TUTAJ