Doradzą marszałkom w sprawach turystyki

materiały prasowe

Ukonstytuował się już zespół merytoryczny ds. turystyki przy Konwencie Marszałków RP. W planie działania znalazły się przede wszystkim sprawy związane z systemem promocji turystycznej Polski.

Drugie spotkanie zespołu odbyło się 4 grudnia w zamku w Inowłodziu. Wybrano sekretarza, którym został Marek Migdal, prezes Zachodniopomorskiej ROT. Przyjęto też regulamin zespołu i podjęto rozmowy na temat funkcjonowania systemu POT – ROT – LOT.

Wśród najważniejszych tematów, którymi planuje zająć się zespół, znajdują się właśnie głównie sprawy systemu promocji turystycznej Polski. W pierwszej kolejności zanalizowany zostanie system POT-ROT-LOT, a także opracowany zostanie Kodeks Dobrych Praktyk – systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce.

Wśród pozostałych tematów znalazły się m.in.: finansowanie rozwoju regionalnej turystyki (w tym działalności ROT), zasady współpracy pomiędzy organizacjami a jednostkami samorządu terytorialnego i POT, wraz z otoczeniem formalno-prawnym takiej współpracy. Wśród aktów prawnych, nad którymi pracować ma zespół znajdą się: ustawa o POT, a także ustawy regulujące działania samorządów: gmin, powiatów, województw.

Zespół chce także rozmawiać o nowoczesnym zarządzaniu turystyką w regionach z uwzględnieniem partycypacyjnej roli ROT, a także o możliwościach prowadzenia badań i monitorowania rynku turystycznego na poziomie regionalnym (Regionalne Obserwatoria Turystyki), o możliwościach finansowania działań na rzecz rozwoju turystyki.