Hotel Litwor – niekończąca się opowieść

archiwum Grupy TRIP

Trudno nadążyć za nowymi informacjami w sprawie hotelu Litwor. Kilka dni po oświadczeniu Centrum Kongresowe Plus sp. z o.o., dostaliśmy kolejne oświadczenie tym razem – drugiej strony sporu.

Przypomnijmy, że w wyniku sporu zakopiański hotel Litwor jest zamknięty (czytaj TUTAJ i TUTAJ).
Obie strony sporu przysyłają do mediów oświadczenia z własną wersją wydarzeń. Tym razem publikujemy oświadczenie kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy dotyczące hoteli Belvedere i Litwor w Zakopanem.

„Mając na uwadze ostatnie wypowiedzi Pani Małgorzaty Chechlińskiej oraz działania podejmowane przez nią i osoby z nią związane, powstała konieczność przedstawienia rzeczywistej sytuacji związanej z zakopiańskimi hotelami Litwor i Belvedere.

Wskutek wprowadzenia w błąd Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy przez Panią Małgorzatę Chechlińską i osoby z nią związane przy zawieraniu umowy sprzedaży, której przedmiotem był Hotel Belvedere w Zakopanem, Kancelaria została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia znaczną kwotą pieniędzy, tj. przekazała zadatek, który pomimo, że umowa sprzedaży nie doszła do skutku, nigdy nie został zwrócony.

Hotel Litwor służył jako ustanowione przez Małgorzatę Chechlińską zabezpieczenie zaciągniętych przez Małgorzatę Chechlińską zobowiązań pieniężnych w związku ze sprzedażą hotelu Belvedere. W konsekwencji niewywiązania się przez Małgorzatę Chechlińską z obowiązków umownych, potwierdzonych w formie aktu notarialnego, Kancelaria zgodnie z prawem, stała się właścicielem Hotelu Litwor.
Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy jest aktualnie jedynym właścicielem Hotelu Litwor, co zostało ujawnione w księdze wieczystej Hotelu. Pani Małgorzacie Chechlińskiej, ani innym podmiotom z nią powiązanym, nie przysługuje prawo własności Hotelu Litwor.

Pani Małgorzata Chechlińska wraz z osobami i podmiotami z nią powiązanymi, naruszali i naruszają prawa właściciela obiektu. Przez kilka miesięcy dotychczasowy dzierżawca hotelu, spółka Centrum Kongresowe Plus sp. z o.o. powiązana z Małgorzatą Chechlińską, nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań, w tym powinności uiszczania czynszu oraz innych opłat związanych z dzierżawą Hotelu. Stwierdzono również, iż na skutek zaniechań (zaniedbań) w zakresie bezpieczeństwa, których dopuścili się poprzedni właściciel i dzierżawca Hotelu, obiekt znajdował się w stanie mogącym stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia gości, jak również pracowników Hotelu. Taki stan budynku, w którym jednocześnie mogło przebywać do kilkuset osób, nie mógł być dłużej akceptowany , w związku z czym, Kancelaria, jako nowy właściciel Hotelu, podjęła decyzję o zamknięciu obiektu. W swoich działaniach Kancelaria uwzględniła fakt, iż w jednym z hoteli należących do Małgorzaty Chechlińskiej w przeszłości miał miejsce niebezpieczny pożar. Tym samym wobec stwierdzenia istotnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

Kancelaria zmuszona została do podjęcia działań zmierzających do realizacji swoich obowiązków i uchylenia niebezpieczeństwa grożącego osobom przebywającym w Hotelu oraz samemu obiektowi. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem było wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym spółce związanej
z panią Małgorzatą Chechlińską oraz objęcie Hotelu we władanie przez właściciela
i wprowadzenie do niego nowego operatora (dzierżawcy), który podjął się dostosowania Hotelu do stanu zapewniającego bezpieczeństwo jego gościom.

Działania nowego dzierżawcy Hotelu Litwor, dysponującego ważną i skuteczną umową dzierżawy zawartą z prawowitym, wpisanym do księgi wieczystej, właścicielem Hotelu, a zmierzające do przywrócenia obiektowi funkcjonalności, zostały w sposób niezgodny z prawem zakłócone przez działającego poza swoją właściwością komornika Kazimierza Jarosława Siarę z Dąbrowy Górniczej (oddalonej od Zakopanego o ponad 180 kilometrów). Bezprawne działania komornika Kazimierza Jarosława Siary, działającego na zlecenie podmiotu powiązanego 
z Małgorzatą Chechlińską, rażąco naruszyły prawa aktualnego posiadacza Hotelu oraz jego właściciela.

W związku z czynnościami Komornika, złożone zostały do Ministra Sprawiedliwości wnioski o podjęcie adekwatnych do stopnia naruszenia prawa, przewidzianych ustawą, środków prawnych oraz wniesione zostało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez Komornika.

Jednocześnie Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy oświadcza, iż, niezależnie od obrony swoich praw, działając w interesie społecznym i korzystając z uprawnienia określonego w art. 304 k.p.k., podjęła przed organami ścigania czynności zmierzające do ujawnienia i wyjaśnienia działalności pani Małgorzaty Chechlińskiej, które w okresie ponad 2 lat mogły spowodować narażenie co najmniej kilku jej wierzycieli oraz Skarbu Państwa na istotną szkodę majątkową.

Wszystkie działania podejmowane przez Kancelarię Modrzejewski i Wspólnicy służą wyłącznie przywróceniu stanu zgodnego z prawem.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż niezwłocznie po objęciu we władanie Hotelu Litwor przez aktualnego dzierżawcę, z którym Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy zawarła umowę w lipcu 2017 roku, podejmie on starania o jak najszybsze udostępnienie Hotelu gościom, co wiąże się z
koniecznością dostosowania obiektu do stanu, który zapewniał będzie pełne bezpieczeństwo jego użytkowania, a którego to warunku Hotel aktualnie nie spełnia.”