Exim Tours z nową gwarancją ubezpieczeniową

Biuro Exim Tours poinformowało, że Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO wystawiło mu gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 12 840 000 zł. Gwarancja będzie ważna do 30 sierpnia 2021 roku.

Przedmiotem gwarancji jest:

• zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;

• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

• zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów, zmieniające wymogi odnoszące się do minimalnych sum gwarancyjnych dla touroperatorów. Zostały one poluzowane o 70 proc.

Od jutra obowiązują niższe sumy gwarancyjne dla touroperatorów