„Tarcza” na komisji sejmowej: organizatorzy turystyki zwolnieni z ZUS, będzie postojowe

Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Poprawka wprowadzająca zwolnienie organizatorów turystyki z ZUS została przyjęta na posiedzeniu sejmowej komisji. Znowelizowano tzw. tarczę antykryzysową uzupełniając o organizatorów turystyki katalog firm, którym przysługuje zwolnienie z ZUS i postojowe.

Poprawka do jesiennej wersji „tarczy” wniesiona na komisji sejmowej przewidują przyznanie części świadczeń organizatorom turystyki. Na posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przedstawił i uzasadnił poseł Zdzisław Sipiera. Poprawkę dotyczącą organizatorów turystyki wniósł poseł Michał Wypij.

ZUS i postojowe przegłosowane

Organizatorzy turystyki mogli składać do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od lipca do września 2020 roku. Jednak, jeśli przedsiębiorca skorzystał już ze zwolnienia z ZUS jako agent turystyczny, nie będzie już mu przysługiwało kolejne zwolnienie.

Kolejną zmianą jest dodanie organizatorów turystyki do grona firm, którym przysługuje dodatkowo trzymiesięczne tzw. świadczenie postojowe, wprowadzone we wrześniu np. dla pilotów i przewodników turystycznych, którzy zawiesili działalność.

Słowem, dodano PKD 79.12.Z do art. 15zs1:

„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”

Wniesienie tych poprawek ma kosztować ok 50 mln zł.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center