Łączysz dwa rodzaje działalności? Zabezpieczenie musisz mieć według najwyższej stawki

Nowe prawo obowiązujące od 1 lipca biura podróży obejmuje dwa rodzaje działalności, podlegającej obowiązkowi zabezpieczenia klientów finansowo. Tylko jak wyliczyć kwotę zabezpieczenia, gdy prowadzimy działalność i jako organizator turystyki i jako przedsiębiorca ułatwiający nabywanie usług turystycznych?

Zarówno organizator turystyki, jak i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych muszą posiadać zabezpieczenie finansowe na rzecz klienta oraz odprowadzać składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zabezpieczeniem tym może być gwarancja ubezpieczeniowa bądź bankowa, albo ubezpieczenie na rzecz podróżnych.

Sposób ustalania sumy ubezpieczenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2507).

52 warianty określające progi procentowe

Przedsiębiorców obowiązują sumy minimalne oraz wartości procentowe od przewidywanego rocznego przychodu. Ich wysokość jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności, od terminu przyjmowania wpłat i od wysokości zaliczki, a także od tego, czy klient uiszcza płatność przed imprezą, czy po. W efekcie daje to 26 wariantów dla minimalnej sumy gwarancyjnej i 52 warianty dla progów procentowych, czyli jeszcze więcej niż w przypadku wyliczania składki do TFG.

Pół biedy, jeśli przedsiębiorca prowadzi jeden rodzaj działalności i ma jeden system pobierania przedpłat. Wtedy sprawdza po prostu, jaki procent od przychodu musi wyliczyć oraz czy ta kwota nie jest niższa niż wymagana minimalna suma i na tej podstawie wykupuje zabezpieczenie. Ale co, jeśli ktoś jednocześnie prowadzi działalność jako organizator turystyki i jako PUNPUT? Pytanie to zadaliśmy urzędnikom Ministerstwa Sportu i Turystyki. Odpowiedzi należy szukać w przytoczonym akcie prawnym:

„Rozporządzenie w § 4 określa, że w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2 (organizator turystyki oraz przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych z rozróżnieniem zakresu terytorialnego), minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W tożsamy sposób określono sposób ustalania sumy ubezpieczenia dla trzeciego rodzaju zabezpieczenia przedsiębiorców turystycznych tj. ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o którym jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2508).

W § 4 rozporządzenia określono, że w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2 (organizator turystyki oraz podmiot ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych z rozróżnieniem zakresu terytorialnego), minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej sumy ubezpieczenia.”

Suma gwarancyjna według najwyższych progów

Oznacza to, że jeśli prowadzimy różne rodzaje działalności, powinniśmy najpierw sprawdzić w rozporządzeniu, jakie progi procentowe i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego z nich, a następnie wyliczyć sumę gwarancji na podstawie tego najwyższego. Czyli np. jeśli organizujemy wycieczki czarterami do Egiptu, pobierając zaliczkę wyższą niż 30 proc. w terminie od 30 do 180 dni przed wylotem, ale także ułatwiamy nabywanie powiązanych usług turystycznych (w tym transportu) na terenie państw europejskich i za te usługi pobieramy nie więcej niż 30 proc. zaliczki do 30 dni przed wyjazdem, to interesuje nas:

Paragraf 7, punkt 1, litera a: 17 proc. rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej jednak niż równowartość 212 tys. euro;

Oraz

Paragraf 6, punkt 10: 3,5 proc. rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej jednak niż równowartość 14 tys. euro.

Jak widać, w takim przypadku obowiązuje nas ten wyższy próg – 17 proc. A więc obowiązującą nas sumą gwarancyjną będzie 17 proc. od spodziewanego rocznego przychodu, w którym musimy uwzględnić wszystkie rodzaje prowadzonej działalności. I oczywiście suma ta nie może być niższa niż wskazane w rozporządzeniu 212 tys. euro.

Wyższe minimalne sumy gwarancji dla wszystkich PUNPUT

Przy czym trzeba pamiętać, że wyższe sumy gwarancyjne obowiązują przedsiębiorców rozpoczynających daną działalność. A w przypadku PUNPUT „początkującym” będzie każdy, kto zarejestruje taką działalność, bo wcześniej to pojęcie po prostu nie istniało. Trzeba więc zajrzeć do paragrafów 8. i 9., które określają minimalne sumy gwarancji dla tych, którzy rozpoczęli działalność i sprawdzić, czy wyliczona suma gwarancji nie jest niższa niż ta ustalona dla PUNPUT.

Ponadto, pamiętajmy, że nie zlikwidowano obowiązku podwyższania sumy gwarancyjnej w razie gdybyśmy w okresie obowiązywania gwarancji przekroczyli deklarowany roczny przychód. Mówi o tym paragraf 13 rozporządzenia:

„§ 13. Minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5–7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.”