NSA potwierdza: można odliczać VAT od usług noclegowych kupowanych w celu odsprzedaży

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wyrok WSA, zgodnie z którym przedsiębiorcy mają prawo odliczyć VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Sprawa została skierowana do sądu przez Polską Izbę Turystyki.

Skarga PIT dotyczyła odliczania VAT w przypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem odsprzedaży. W świetle obecnego brzmienia przepisów ustawy o VAT, podatników obowiązuje bezwzględny zakaz odliczania podatku naliczonego VAT od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte.

Przed 1 grudnia 2008 r. ograniczenie to nie dotyczyło jednak podatników nabywających usługi gastronomiczne oraz noclegowe w celu świadczenia usług turystycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Odliczenie VAT za usługi kupione do 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. polski ustawodawca wprowadził zmianę do ustawy o VAT, na mocy której podmioty dokonujące nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, mogą odliczać VAT z faktur wystawionych za zakupione usługi noclegowe.

Polska Izba Turystyki postanowiła zapytać organ interpretacyjny o prawo do odliczania VAT od tego rodzaju zakupów dokonanych do końca 2020 r. W świetle otrzymanej przez Polską Izbę Turystyki interpretacji indywidualnej, zakup usługi noclegowej (w celu odsprzedaży) przed 1 stycznia 2021 r. nie uprawniał do odliczania VAT. Z tym stanowiskiem nie zgodziła się Izba, kierując sprawę przed wokandę sądu administracyjnego.

W wyroku wydanym w dniu 05.12.2017 r. (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Sąd zgodził się z Izbą, iż przepis ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.) pozbawiający podatników (dokonujących odsprzedaży usług noclegowych) prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

NSA orzeka na korzyść branży

Od wydanego wyroku organ interpretacyjny złożył skargę kasacyjną. W wydanym 13 stycznia 2022 wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1053/18) uznał zarzuty organu za bezpodstawne, podzielając punkt widzenia wyrażony przez sąd pierwszej instancji.

Wyrok ten nie wiąże co prawda organów podatkowych w innych sprawach, lecz daje pośrednikom turystycznym (trudniącym się odsprzedażą pojedynczych usług noclegowych) podstawę oraz argumenty do ubiegania się do własnego organu z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT powstałej w wyniku nieodliczania VAT od usług noclegowych zakupionych przed 2021 r.

W postępowaniu Izbę reprezentował doradca podatkowy – Jerzy Kuprianowicz.