Konkurs na nowego prezesa POT. 11 dni na zgłoszenia

Logotyp

Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił wczoraj nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Kilka godzin wcześniej odwołał dotychczasowego prezesa, Roberta Andrzejczyka.

Termin składnia dokumentów upływa 26 października 2020 r. o godzinie 16:15.

Do zakończenia naboru i mianowania nowego prezesa, obowiązki prezesa pełnić będzie wiceprezes Anna Salamończyk- Mochel, pracująca na tym stanowisku od lipca tego roku.

Według ogłoszenia proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się  więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte),
a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny;
  2. jest obywatelem polskim;
  3. korzysta w pełni z praw publicznych;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada kompetencje kierownicze;
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Całość ogłoszenia: TUTAJ

Prezes POT Robert Andrzejczyk odwołany

 

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center