SOIT: potraktujcie wydarzenia jak imprezy kulturalne

SOIT walczy o przywrócenie konferencji offline

Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i wyjazdów, z udziałem hoteli i dostawców usług związanych z tym sektorem, może doprowadzić do upadku całej, szeroko pojętej branży turystycznej oraz całego przemysłu spotkań i wydarzeń – pisze w liście do Jarosław Gowina Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel.

SOIT skierowało 21 października list do wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami dotyczącymi dalszej pomocy dla branży.

Organizacja wnioskuje o:

1. Objęcie „mini tarczą dla turystyki” pośredników turystycznych. Dodanie PKD 79.11B do listy PKD objętych pomocą sektorową na mocy Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2020, poz. 1639.

Brak pomocy dla pośredników

Jak podkreślają autorzy, temat PKD w przypadku branży turystycznej jest złożony, co powoduje, że część przedsiębiorców nie mogła skorzystać z pomocy w ramach tarczy sektorowej dla turystyki. W kodach PKD widnieją organizatorzy turystyki (79.12Z), agenci turystyczni (79.11A) i pośrednicy turystyczni (79.11B) Z kolei w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017, Dz. U. 2017 poz. 2361, w paragrafie 4 jest mowa o przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki i agencie turystycznym.

Wobec powyższego w ustawie brakuje “pośredników turystycznych”, a w kodach PKD nie funkcjonuje przedsiębiorca turystyczny. Kody PKD nie zostały dostosowane do zmian w prawie turystycznym, co obecnie tworzy lukę i uniemożliwia wsparcie firm, które jako wiodące wskazują PKD 79.11B. czyli działalność pośredników turystycznych (działalność polegająca na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.)

Każdego dnia – od momentu wprowadzonego lockdown’u wiosną br. i aktualnie – firmy turystyczne o przeważającym PKD 79.11B ponoszą ogromne straty finansowe sięgające 90 proc. Brak rozwiązania powyższej sytuacji powoduje, iż nie mogą skorzystać z dedykowanej, również takim firmom, pomocy sektorowej.

Więcej pomocy z PFR

2. Dodatkowy nabór wniosków na subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla sektora incentive travel i turystyki biznesowej, w szczególności dla firm, które takiej pomocy nie uzyskały.
Pomoc w postaci subwencji z PFR powinna obejmować podmioty, które do tej pory takiej pomocy nie otrzymały. Regulamin przyznawania subwencji wymaga modyfikacji pod kątem specyfiki i struktury spółek działających w branży incentive i turystyki biznesowej. Pomoc powinna zostać rozszerzona na wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego i prawa handlowego. Stworzony w ramach kryteriów pomocy podział na samozatrudnionych i pracodawców, spowodował powstanie luki obejmującej przedsiębiorców, którzy tworzą liczne miejsca pracy (współpracy) w ramach innych umów niż umowa o pracę. W przypadku branży turystyki biznesowej jest to bardzo liczna grupa przedsiębiorców i ich poddostawców, takich jak piloci, przewodnicy, koordynatorzy wyjazdów, kierowcy autokarów, księgowi, a także dostawcy usług marketingowych.

Przywrócić konferencje offline

3. Pilną modyfikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1829 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 9 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 Poz. 1758 i wprowadzenie możliwości organizacji spotkań, szkoleń i konferencji w strefie czerwonej i żółtej przy 25% zajętości danej powierzchni w reżimie sanitarnym – przy zachowaniu odstępów i obowiązku zakrywania ust i nosa, analogicznie do wydarzeń kulturalnych.

8) w § 30: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;”

Zapisy te nie znajdują zrozumienia w sytuacji, gdy jednocześnie wprowadzane są zapisy umożliwiające podobną działalność:

e) w par. 6 ust. 11
11. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
2) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
3) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Na konferencjach nikt się nie zaraża

Według autorów listu, od momentu zdjęcia blokady organizacji konferencji i spotkań, która miała miejsce w dniu 08 czerwca 2020 r. nie zdarzyło się, aby podczas tego typu wydarzeń ktokolwiek zaraził się SARS-COV-2. Każde organizowane spotkanie, czy też konferencja odbywały się z zachowaniem obowiązujących na dany czas zasad bezpieczeństwa GIS: maseczka, dezynfekcja i dystans.

Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i wyjazdów, z udziałem hoteli i dostawców usług związanych z tym sektorem, może doprowadzić do upadku całej, szeroko pojętej branży turystycznej oraz całego przemysłu spotkań i wydarzeń.

SOIT wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji rozporządzenia w trybie pilnym, aby nie dopuścić do pogłębienia się trudnej sytuacji – organizatorów wydarzeń. Rekomendowane jest wprowadzenie wytycznych, aby w trakcie organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń:
– zachować dystans 1,5 m pomiędzy uczestnikami
– przyjąć 25% zajętości danej powierzchni przy zachowaniu odstępów, jak to jest w przypadku wydarzeń kulturalnych zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej
– zachować obowiązek zakrywania ust i nosa, określony w par. 27 ust. 1

4. Dodatkową, dedykowaną pomoc sektorową dla podmiotów działających w przemyśle spotkań i wydarzeń zawartych w postulatach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w liście z dnia 19.10.2020 r.

SOIT postuluje wraz z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń o:

 • pilne spotkanie przedstawicieli MRPiT oraz innych zaangażowanych instytucji z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w celu omówienia elementów pomocy i działań z reprezentowanymi w RPSiW organizacjami członkowskimi, w tym z SOIT – Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel.
 • oddzielną (równoległą) formułę spotkań roboczych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dla przemysłu spotkań i wydarzeń (uwzględnienie specyfiki tej części gospodarki narodowej).
 • uwzględnienie kodów PKD, które zostały pominięte w mikrotarczy turystycznej a, o które walczyły nasze sektory. Dotyczy to zarówno pomocy tej już realizowanej, jak i przyszłej. W szczególności kodów PKD Agencji Eventowych oraz firm około targowych, (a także wspomnianych wyżej pośredników turystycznych)
 • dopłatę do wynagrodzeń i przestojowego dla firm z naszych sektorów, objętych spadkiem 70%, liczonym rok do roku, przez dowolne 3 kolejne miesiące z okresu pół roku przed złożeniem wniosku.
 • 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z przemysłu spotkań i wydarzeń.
 • obniżenie wysokości zwrotu subwencji do PFR o 18,75% związanej z niespełnieniem warunku braku spadku zatrudnienia (którego warunku firmy nie działające od 6 miesięcy nie mogą spełnić).
 • dodatkowy nabór na fundusze z PFR dla naszych sektorów.
 • uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia / spotkania B2B – gwarantującego zwroty po upływie 180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych, kongresów, turystyki motywacyjnej i spotkań w hotelach biznesowych.
 • odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy dla firm z sektorów poszkodowanych.
 • wprowadzenie bonu na spotkania / wydarzenia – bony dla klientów organizujących spotkania, targi, konferencje.
 • zwiększenia puli pomocy płynnościowej dla firm z naszych sektorów /środki kończą się w 2 dni.
 • wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy.
 • Skrócenie terminów na zwrot podatku VAT.
 • Pożyczkę długoterminową 0% z gwarancją BGK. Okres karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lat.

W celu pobudzenia popytu: moliwość odliczania kosztów organizowanych spotkań / wyjazdów w kosztach firmy w celu pobudzenia popytu.

 • możliwość skorzystania z funduszu socjalnego na organizację wydarzeń w celu pobudzenia popytu.
 • możliwość skorzystania z dopłat do wydarzeń i wyjazdów – tzw. bon dla firm – bon + 500 na pracownika w celu pobudzenia popytu.
 • obniżenie stawki VAT na nasze sektory dotknięte paraliżem od Nowego Roku 2021 roku.

Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT, skomentowała: „Zdajemy sobie sprawę, że firmy, które nie zostały objęte sektorowym wsparciem nie przetrwają kryzysu. Często są to firmy, które swoje know-how oraz standardy organizacji wyjazdów budowały i rozwijały przez kilkanaście, a nawet 30 lat. To firmy, które wnosiły do tej pory bezcenny wkład w rozwój polskiej turystyki i przemysłu spotkań oraz budowały wizerunek Polski na świecie.

W dobie pandemii, kiedy bezpieczeństwo uczestników wyjazdów wymaga szczególnych działań i jest najwyższym priorytetem, to właśnie tacy doświadczeni przedsiębiorcy, będą w szczególności promować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Są także wizytówką polski w światowej turystyce oraz ważną siłą napędową, która będzie pracować na odbudowę polskiej turystyki i przemysłu spotkań.

Wyrażamy gotowość do systematycznych spotkań roboczych z zespołem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dedykowanych dla naszego sektora i liczymy na merytoryczny dialog z administracją rządową.”

Przemysł spotkań: nasza sytuacja jest dramatyczna

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center