Rząd przedłużył zakaz lotów w ruchu międzynarodowym. Nie polecimy do Egiptu, Tunezji, Turcji

zakaz lotów utrzymany
Lotnisko Chopina w Warszawie/fot. archiwum Lotnisko Chopina w Warszawie

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Zakaz lotów został przedłużony do 28 lipca. Nie polecimy m.in. do Portugalii, Szwecji, Egiptu, Tunezji i Turcji.

Do końca wtorku obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1160). Wczorajsze rozporządzenie oznacza, że do 28 lipca samoloty z Polski nie polecą między innymi do: Egiptu, Tunezji i Turcji a także do dwóch krajó europejskich: Portugalii i Szwecji

Oto pełna treść rozporządzenia:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 lipca 2020 r. Poz. 1242
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.

2. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) z lotnisk położonych na terytorium: a) państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej,

b) Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy;

2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.1) ), statkami powietrznymi wyczarterowanymi: a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045 i 1183..