POT szuka nowego dyrektora ZOPOT w Sztokholmie

sztokholm zopot

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Sztokholmie. Nabór potrwa do 22 stycznia. Obecnie ośrodkiem kieruje Małgorzata Hudyma.

Dyrektor ZOPOT w Sztokholmie ma promować Polskę w Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać tytuł magistra; korzystać z pełni praw publicznych; nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka szwedzkiego; posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wśród wymagań dodatkowych znajdują się: znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki; znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej; umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami; znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych; znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej; umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: “Koncepcja komunikacji marketingowej (na rynkach skandynawskich) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny.” W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Umowa o pracę z wybraną osobą zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące. Nowy dyrektor bądź dyrektorka pracę rozpocząć ma w marcu.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie:

1. CV;
2. Listu motywacyjnego;
3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka szwedzkiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
9. Pisemnego opracowania na temat: „ Koncepcja komunikacji marketingowej (na rynkach skandynawskich) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny”.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center