PIT walczy o wysokie standardy w turystyce

AG

Potrzebne jest nowe prawo turystyczne, bo ono ułatwi utrzymywać wysokie standardy usług a organy państwowe powinny niezwłocznie dokończyć pracę nad nim oraz stworzyć niezwłoczne lepsze warunki do udziału samorządu gospodarczego turystyki przy opracowywaniu zmian prawa turystycznego – o tym między innymi mówiono drugiego dnia obrad Kongresu PIT w Izraelu.

W Sali konferencyjnej hotelu Dan Panorama w Tel Awiwie odbył się drugi dzień obrad Kongresu Polskiej Izby Turystyki. Hasłem tegorocznego Kongresu PIT jest: „O dobre prawo i wysokie standardy w turystyce”. Zawiera ono w sobie cele, które członkowie PIT zamierzają osiągnąć w najbliższych latach. Prace merytoryczne podjęte na Kongresie miały na celu zdiagnozowanie problemów, które hamują rozwój polskiej turystyki i dobranie odpowiednich środków służących do ich wyeliminowania.

Otwierając Kongres, prezes PIT, Paweł Niewiadomski, powiedział: „W sprawie standardów sami mamy wiele do zrobienia. Chodzi tu nie tylko o wysoki standard ustalanych przez przedsiębiorców turystycznych warunków świadczenia usług turystom ale również właściwe ułożenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W tych sprawach normy postępowania, zasady dobrych praktyk mają znaczenie nie do przecenienia i o nich chcemy rozmawiać na Kongresie. W kwestii zmian w prawie możemy zrobić głównie to, co robimy od lat. Dopominać się o kompleksową nowelizację, o podjęcie sprawy szarej strefy, o zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o uwzględnienie w prawie tych zmian, które wynikają z postępu cywilizacyjnego i coraz wyższych wymagań turystów w odniesieniu do jakości usług turystycznych. Możemy i chcemy brać aktywny udział w procesie legislacyjnym.”

W prezydium zasiedli: Anna Kuś (przewodnicząca), Karolina Gnossowska-Weiss, Jerzy Matuszak i prezes PIT Paweł Niewiadomski.
Na Sali zasiedli zaproszeni goście: Oren Drori, dyrektor marketingu w ministerstwie turystyki Izraela, który reprezentował Doktora Uzi Landaura, ministra turystyki Izraela, Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jego Ekscelencja Jacka Chodorowicz, Ambasador RP w Tel Avivie, Asaf Zamir, zastępca burmistrza Tel Avivu, Michel de Blust, sekretarz generalny ECTAA, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystyki, Honorata Pierwoła, prezes SPATA (Society of Polish American Travel Agents) oraz Anna Zohar-Żak, dyrektor Izraelskiego Rządowego Centrum Turystyki w Polsce.

Asaf Zamir powiedział m.in.: „Cała moja rodzina pochodzi z Warszawy, podobnie jak rodzina burmistrza. Ostatnio odwiedziłem waszą stolicę, Muzeum Żydów – dla Żydów pochodzących z Polski t placówka to bardzo ważna rzecz. Byłem zachwycony Warszawą i Polską, otwartości i serdecznością ludzi, wspaniałą atmosferą. Czułem dokładnie to samo, co czują ludzi, którzy pierwszy raz odwiedzają Tel Awiw. A Tel Awiw to przecież jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Mam nadzieję, ze spędzicie tutaj miło czas i wrócicie do nas.”

Paweł Niewiadomski, prezes PIT, podkreślił w swoim drugim wystąpieniu m.in.: „Potrzebujemy dostosowania prawa turystycznego do zmieniającego się dynamicznie rynku turystycznego, do zmieniającego się świata.”

De Blust powiedział: „Prawa wszystkich organizatorów turystyki powinny być równe. Do 28 maja będzie uchwalona nowa dyrektywa w Europie, wszystkie kraje będą musiały dostosować swoje prawa do wymogów unijnych… Problem z wizą Schengen polega na tym, że jest ona obwarowana zbyt wieloma procedurami. Tracimy przez to mniej więcej ok. 10 proc. klientów. Chcemy, by Komisja Europejska ułatwiła te procedury i pracowała nad wizą elektroniczną.”

Rafał Szmytke, prezes POT poruszył w swoim wystąpieniu m.in. temat współpracy z branżą oraz zwiększenia podmiotom z branży turystycznej dostępności do informacji o rynku turystycznym za pomocą szkoleń, narady i warsztatów.

Komisja ds. Turystyki Wyjazdowej zajęła się kwestią koniecznych zmian w prawie turystycznym. Przedsiębiorcom turystycznym i turystom potrzebne są: dobre prawo turystyczne i oparte na nim usługi turystyczne o wysokim standardzie, a prawo turystyczne wymaga gruntownych zmian postulowanych od wielu lat przez Polską Izbę Turystyki.
Niestety, prace nad tymi zmianami wstrzymano ze szkodą dla przedsiębiorców turystycznych i turystów. Kongres PIT uważa więc, że właściwe organy państwowe powinny niezwłoczne wznowić i dokończyć te prace oraz stworzyć lepsze warunki do udziału samorządu gospodarczego turystyki przy opracowywaniu zmian prawa turystycznego. Kongres w szczególności apeluje o nową ustawę o turystyce, która kompleksowo ureguluje wszelkie obszary działalności turystycznej.
Omówiono też sprawę systemu sygnalizacji i ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli polskich przebywających za granicą. PIT zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach nad jego modyfikacją. Stwierdzono, że konieczne jest usprawnienie systemu tak, aby zapewniał dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach i wskazywał touroperatorom jasne procedury postępowania w takich przypadkach. W pracach nad modyfikacją tego systemu powinna brać udział Polska Izba Turystyki.

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej zauważyła, że branża turystyczna powinna stworzyć system współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją Polski za granicą na każdym szczeblu. PIT powinna być jeszcze bardziej aktywna w kontaktach z ROT-ach, LOT-ach. Powrócono też do tematu uciążliwych konsekwencji wprowadzenia nowego systemu rezerwacyjnego przez Muzeum Auschwitz. Stwierdzono, że w takich przypadkach władze Izby powinny podejmować działania na szczeblu ministerialnym, ale także nadawać odpowiedni do sytuacji wydźwięk medialny. Ponadto omówiono temat środków finansowych dostępnych w ramach wsparcia eksportu i MSP dostępnych m.in. w Ministerstwie Gospodarki, lokalnych samorządach.

Komisja ds. Agentów przedstawiła założenia dla umów agencyjnych z touroperatorami, które PIT powinna promować jako korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Celem jest, aby umowa była jasna, napisana zrozumiałym językiem, logiczna, wolna od sprzeczności, nie wymagająca interpretacji – dla uniknięcia konfliktogennych zabiegów interpretacyjnych, sporów i procesów sądowych, a także aby była ekwiwalentna w zakresie odpowiedzialności stron.

Obradowała również Komisja ds. Obiektów Noclegowych. Bycie właścicielem nieruchomości jest przy obowiązujących uregulowaniach prawnych bardzo ryzykowne, ze względu na nieprzewidywalne prawo, podatki, opłaty samorządowe, wymogi, np. Straży Pożarnej, czy problemy z bankami. Komisja omówiła w związku z tym konieczne zmiany w aktach prawnych, które ułatwią przedsiębiorcom funkcjonowanie. Omówiono też m.in. problem kategoryzacji hoteli, tak aby uwzględniała ona bardzo dynamiczne zmiany na rynku turystycznym, postęp technologiczny, masowe wchodzenie sieci hotelowych do Polski i zmieniające się oczekiwania klientów. Poruszono również kwestię współpracy z POT i konsultowania z branżą działań promocyjnych mających na celu zwiększenia zagranicznego popytu na usługi polskich hotelarzy.

Z kolei Zespół ds. Turystyki Młodzieżowej zajął się tematem promocji świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych dla młodzieży oraz edukacji organizatorów wypoczynku i turystyki szkolnej w zakresie dobrych praktyk. Apeluje też do MEN o przyśpieszenie prac nad ustawą o systemie oświaty w zakresie przepisów odnoszących się do wypoczynku dzieci i młodzieży. Uważa też, że należy jak najszybciej wyeliminować przepisy oświatowe regulujące organizację wypoczynku i turystyki szkolnej poprzez nowelizację ustawy o Turystyce.

Ważne tematy poruszyła Komisja ds. Agentów IATA, która zajęła się dobrymi praktykami współpracy z liniami lotniczymi. Podejmowane przez niektóre z nich nieetyczne działania wywołują sprzeciw agentów. Linie zamieszczają na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych i platformach handlowych reklamy zachęcające do kupowania biletów tylko na ich stronach oraz we własnych biurach. Ponadto, zatwierdzone przez PaConf (Konferencję Pasażerską) nowe, zaostrzone kryteria finansowe, które spełniać będą musieli polscy agencji IATA, stanowiły będą duże zagrożenie dla branży. Zamiast dwutygodniowego cyklu płatności za bilety, wprowadzony zostanie obligatoryjnie termin tygodniowy. Z tymi i innymi problemami PIT zamierza zmierzyć się współpracując z partnerami, takimi jak zrzeszenie APJC, FAG czy ECTAA.

Paweł Niewiadomski, powiedział: „Jestem przekonany, że polska branża turystyczna jest w stanie zrealizować wszystkie wypracowane podczas Kongresu cele. Polska turystyka ma olbrzymi potencjał i jest w stanie zwiększyć swój udział w wypracowywaniu PKB, jednak aby potencjał ten w pełni wykorzystać, musimy usuwać bariery rozwoju turystyki. Podkreślam, że w procesie tym wiele wymagać będziemy od siebie i że dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca z partnerami zewnętrznymi była jak najbardziej konstruktywna.”

Wśród głosów z sali słychać było m.in. takie:
“Gruntowna przebudowa prawa turystycznego została do czasu uchwalenia dyrektywy unijnej.
Myślałem, że tym razem nie będziemy mówili tylko do siebie, ale do pana ministra, szkoda że już wyjechał
Ile dni potrzebuje MSiT, by dokończyć kilka rzeczy, o których branża mówi od wielu lat?
Nie mamy już czasu, panie ministrze, weźmy się wspólnie do pracy!
Czy mamy się domagać dopłat, wzorem rolników, do straconych klientów? Nie apelujmy do władz, żądajmy! Dotychczasowe apele pozostawały bez echa.
Bardziej zaakcentować problem szarej strefy w turystyce…”

Uchwała zawierająca wnioski komisji problemowych i stanowisko Kongresu w sprawach nurtujących środowisko turystyczne, została przyjęta przez uczestników Kongresu z jednym głosem przeciwnym. Oto treść stanowiska Kongresu:

KONGRES POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

obradujący w dniu 16 kwietnia 2015 r. , w Izraelu, w Tell Aviv,

uwzględniając wnioski z dyskusji kongresowej na posiedzeniach Komisji Turystyki Wyjazdowej, Komisji Turystyki Przyjazdowej, Komisji Agentów Turystycznych, Zespołu Turystyki Młodzieżowej, Komisji Obiektów Noclegowych i Komisji Agentów IATA,

zajmuje następujące stanowisko:

W SPRAWIE ZMIAN W PRAWIE TURYSTYCZNYM

Mając na uwadze, że:
• przedsiębiorcom turystycznym i turystom potrzebne są dobre prawo turystyczne i oparte na nim usługi turystyczne o wysokim standardzie;
• prawo turystyczne wymaga gruntownych zmian postulowanych od wielu lat przez Polską Izbę Turystyki, w tym wprowadzenia koniecznych zmian w systemie zabezpieczeń turystycznych oraz objęcia regulacjami spraw związanych z szarą strefą;
• prace nad tymi zmianami wstrzymano ze szkodą dla przedsiębiorców turystycznych i turystów;
Kongres wzywa właściwe organy państwowe o niezwłoczne wznowienie i dokończenie tych prac oraz stworzenie lepszych warunków do udziału samorządu gospodarczego turystyki przy opracowywaniu zmian prawa turystycznego.
Kongres apeluje w szczególności o nową ustawę o turystyce, która kompleksowo ureguluje wszelkie obszary działalności turystycznej.

W SPRAWIE STANDARDU WARUNKÓW UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOUROPERATORÓW – CZŁONKÓW IZBY

Mając na uwadze, że warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez touroperatorów – członków Izby powinny wyróżniać się najwyższym standardem Kongres wyraża opinię, że touroperatorzy i władze Izby powinni podjąć działania umożliwiające nadanie warunkom uczestnictwa takiego standardu.

W SPRAWIE STANDARDU UMÓW AGENCYJNYCH

Mając na uwadze, że dla jakości usług turystycznych świadczonych turystom duże znaczenie mają należycie określone w umowie agencyjnej i wzajemnie korzystne warunki współpracy pomiędzy touroperatorem a agentem turystycznym, Kongres zajmuje stanowisko, że przy zawieraniu umowy agencyjnej strony powinny – w duchu partnerskiej współpracy – wykazać dbałość:
• aby umowa była jasna, napisana zrozumiałym językiem, logiczna, wolna od sprzeczności, nie wymagająca interpretacji – dla uniknięcia konfliktogennych zabiegów interpretacyjnych, sporów i procesów sądowych,
• aby umowa była zgodna z prawem,
• aby każda ze stron dobrze wiedziała jakie są jej prawa i obowiązki,
• aby każda ze stron dobrze wiedziała jak ma wykonywać obowiązki i jak ma realizować uprawnienia,
• aby umowa nie nakładała obowiązków niemożliwych do wykonania,
• aby umowa była ekwiwalentna w zakresie odpowiedzialności stron, to znaczy aby za naruszenie umowy taką samą odpowiedzialność ponosił agent jak i touroperator,
• aby kara umowna za naruszenie umowy była proporcjonalna do wagi naruszenia,
• aby umowa określała czytelną procedurę współdziałania stron umowy przy wykonywaniu obowiązków umownych, gdy z natury tych obowiązków wynika, że dla należytego wykonania obowiązków konieczne jest takie współdziałanie,
• aby o proponowanych zmianach umowy lub o nowej umowie druga strona dowiedziała się z odpowiednim wyprzedzeniem.

W SPRAWIE SYSTEMU SYGNALIZACJI I OSTRZEŻEŃ O ZAGROŻENIACH BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Mając na uwadze, że:
• dla touroperatorów organizujących imprezy turystyczne za granicą oraz turystów zamierzających uczestniczyć lub uczestniczących w imprezach ważne znaczenie, z uwagi na ich bezpieczeństwo, ma działający w Ministerstwie Spraw Zagranicznych system sygnalizacji i ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli polskich przebywających w określonym kraju;
• system ten nie działa należycie zwłaszcza w zakresie aktualizowania sygnalizacji i ostrzeżeń,
Kongres Polskiej Izby Turystyki wyraża opinię, że konieczne jest jego usprawnienie, tak aby zapewniał dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach i wskazywał touroperatorom jasne procedury postępowania w takich przypadkach, oraz że w pracach nad modyfikacją systemu powinien być zapewniony udział Polskiej Izby Turystyki.

W ZAKRESIE TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI

Mając na uwadze wzrost w ostatnich latach znaczenia turystyki przyjazdowej do Polski, a co za tym idzie przedsiębiorstw zajmujących się turystyką przyjazdową, Kongres wyraża opinię, że Polska Izba Turystyki powinna:
• podejmować zdecydowane kroki zmierzające do rozwiązania bieżących problemów branży przyjazdowej takich jak uciążliwe konsekwencje wprowadzenia nowego systemu rezerwacyjnego przez Muzeum Auschwitz. W takich przypadkach władze Izby powinny podejmować działania na szczeblu ministerialnym, nadając im odpowiedni do sytuacji wydźwięk medialny;
• stworzyć system współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją Polski za granicą na każdym szczeblu; Izba powinna być aktywna w kontaktach z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi (ROT, LOT); w większym zakresie współpracować z samorządami i lokalnymi strukturami administracji państwowej przy promocji polskich produktów przyjazdowych a także zaktywizować współpracę z POT w celu zapewnienia większego udziału przedsiębiorców turystyki przyjazdowej w działaniach POT;
• zaktywizować działania zmierzające do wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach wsparcia eksportu i MSP dostępnych m.in. w Ministerstwie Gospodarki – realizującym projekty wspierające eksport, czy w lokalnych samorządach, itp.;
• wykorzystać okoliczność, iż wiele działań ma charakter promocyjny, np. misje gospodarcze, w których jest miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak biura przyjazdowe.

W ZAKRESIE TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

Kongres wyraża opinię, że konieczna jest promocja wysokiej jakości usług turystycznych dla młodzieży, edukacja organizatorów wypoczynku i turystyki szkolnej w zakresie dobrych praktyk oraz zobowiązanie Oddziałów PIT do wdrożenia i promowania Kodeksu Dobrych Praktyk. Nadto Kongres apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyśpieszenie prac nad ustawą o systemie oświaty w zakresie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. Kongres wyraża opinię, że w pracach tych należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo uczestników i redukujące zagrożenia, w tym na działalność w turystyce młodzieżowej osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Kongres wskazuje na potrzebę wyeliminowania, w ramach prac nad nowym prawem turystycznym, niespójności przepisów oświatowych w zakresie organizacji wypoczynku i turystyki szkolnej.

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY AGENTÓW IATA – CZŁONKÓW IZBY Z LINIAMI LOTNICZYMI

Kongres wyraża opinię, że działania Polskiej Izby Turystyki na rzecz poprawy sytuacji Agentów IATA – członków Izby na rynku sprzedaży biletów lotniczych powinny być podejmowane we współpracy ze Zrzeszeniem Agentów IATA w Polsce, FAG i ECTAA oraz przy wykorzystaniu instytucji posiedzeń APJC. Kongres uważa za celowe wspólne wypracowanie przez Izbę i te organizacje takich zasad współpracy między agentami a liniami lotniczymi, które:
• umożliwią agentom działalność bez nadmiernych obciążeń z tytułu wymaganych przez linie lotnicze zabezpieczeń finansowych,
• przyczynią się do zwiększenia sprzedaży biletów lotniczych przez agentów.
Kongres wyraża również opinię, że Polska Izba Turystyki powinna, wspólnie ze Zrzeszeniem Agentów IATA w Polsce i ECTAA, podjąć rozmowy z ubezpieczycielami w sprawie możliwości uzyskania przez agentów zabezpieczeń finansowych u ubezpieczycieli.

{gallery}2048{/gallery}