Zgodnie z prawem TFZ trzeba już spłacać. Ale konsekwencje za brak płatności zniesie ustawa

UFG TFZ spłata odroczenie ustawa
fot. Ewa Czetwertynska / Pixabay

Choć Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zapowiadało, że odroczy touroperatorom termin spłat TFZ, przepisy nie weszły w życie przed terminem pierwszej raty. 21 kwietnia stała się ona wymagalna. Przepisy ustawy przygotowywanej przez ministerstwo mają zadziałać wstecz, do tego czasu przedsiębiorcy mają jednak obowiązek płacić. Taki jest stan prawny. Jednak gdy ustawa zostanie przyjęta, cofnie ewentualne konsekwencje zwłoki.

Jeszcze pod koniec marca pojawiły się zapowiedzi, że MRPiT przygotowuje nowelizację ustawy covidowej, która ma odroczyć dla touroperatorów termin rozpoczęcia spłat pożyczek z TFG. Ministerstwo potwierdzało te zamiary w późniejszej komunikacji. Do momentu, gdy nie nadszedł termin zapłaty pierwszej raty, czyli 21 kwietnia, nie przyjęto jednak odpowiedniej ustawy ani nie opublikowano jej projektu. 26 marca został on zaakceptowany przez Radę Ministrów, jednak do Sejmu trafi najwcześniej w maju.

Andrzej Gut-Mostowy: spłaty TFZ odroczone do grudnia, ważność voucherów przedłużona o rok

Stan prawny: rata pierwsza do zapłaty

O to, jak powinni w tej sytuacji zachować się touroperatorzy zapytaliśmy rzecznika UFG.

„Obecny stan prawny jest taki, że pierwsza rata spłaty pożyczki z TFZ stała się wymagalna 21 kwietnia. Czyli każdy przedsiębiorca zgodnie z ustawą powinien był uiścić należność” – powiedział Damian Ziąber, rzecznik prasowy UFG.

Zapytaliśmy o tych przedsiębiorców, którzy nie mają obecnie możliwości uiścić wpłaty. Czy przewidziano dla nich jakąś procedurę odraczającą spłatę do czasu, gdy wejdzie ustawa?

„Uwzględnimy wszystkie procedury i mechanizmy zawarte w ustawie, kiedy wejdzie ona w życie. Na dziś kształt prawa jest taki, że na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek zapłaty rat” – dodał.

Odsetki będą zaliczone na poczet przyszłych rat

„Gdy ustawa wejdzie, oczywiście zastosujemy ją zgodnie z jej brzmieniem. Założenia są takie, że ma obowiązywać od 1 kwietnia, a więc wszyscy ci, którzy zapłacili, będą mieli zaliczone te wpłaty na poczet przyszłych rat. Jeśli się naliczą odsetki, to powinny zostać zarachowane na poczet przyszłych wpłat. Nie działamy uznaniowo, tylko w ramach prawa, wdrożymy w życie wszystkie przewidziane ustawą procedury. Jednak do czasu wejścia w życie ustawy stan prawny jest jaki jest, czyli przedsiębiorcy powinni byli zapłacić pierwszą ratę.”

Sankcje za brak wpłaty zniesie nowelizacja

Na naszą prośbę, do sytuacji odniosło się też biuro komunikacji MRPiT. Zapytaliśmy o konsekwencje dla tych przedsiębiorców, którzy nie uregulowali pierwszej raty w terminie.

“Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj tj 27 kwietnia br. został przyjęty przez Radę Ministrów, w przypadku nieuiszczenia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie rat, których termin płatności przypadał przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, sankcji związanych z nieterminową płatnością rat nie stosuje się. Jednocześnie, zgodnie z jednoznacznym przepisem zawartym w projekcie ustawy, raty uiszczone przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy przez organizatorów turystyki zalicza się na poczet zwrotu wypłat, o których mowa w ustawie zmienianej” – brzmiała odpowiedź.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłat TFZ i przedłużenie ważności voucherów – projekt przyjęty przez Radę Ministrów