Dodatkowe postojowe dla agentów turystycznych przyjęte w Sejmie

sejm tarcza antykryzysowa
fot. sejm.gov.pl

Sejm przyjął poprawkę do specustawy, przyznając agentom turystycznym prawo do wnioskowania o dodatkowe świadczenie tzw. postojowe. W poprzedniej wersji ustawy przyznano je wyłącznie tym, którzy nie mieli możliwości się o nie ubiegać.

W wieczornym głosowaniu sejmowym przyjęto poprawkę do ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Jest to ta sama ustawa, która wprowadziła tzw. Turystyczny Fundusz Zwrotów oraz prawo do zwolnienia z ZUS i dodatkowego postojowego dla niektórych grup zawodowych.

Drugie postojowe dla agentów

W poprzedniej nowelizacji ustawy, z którą branża turystyczna wiązała duże nadzieje, w grupie firm o PKD uprawnionym do pobierania dodatkowego świadczenia postojowego zabrakło agentów turystycznych. Wprowadzono jedynie zapisy, które umożliwiały wnioskowanie o przyznanie tego świadczenia tym agentom, którzy przedtem nie mieli – z uwagi na różne przeszkody formalne – możliwości jego uzyskania.

W ostatniej, przegłosowanej 7 października 2020 roku nowelizacji, dodano agentów turystycznych do katalogu firm uprawnionych do pobierania dodatkowego postojowego.

“Intencją prawodawcy było objąć agentów postojowym”

„Zmiana dokonywana poprawką nr 12 ma na celu umożliwienie agentom turystycznym, prowadzącym działalność oznaczoną kodem 79.11.A PKD, ubiegania się o tzw. „dodatkowe postojowe”. Poprawka urzeczywistnia intencję prawodawcy, która przyświecała mu przy uchwalaniu tzw. tarczy turystycznej. Trzeba pamiętać, iż celem tamtej ustawy było objęcie pomocą w postaci dodatkowego postojowego wszystkich agentów turystycznych, a nie tylko tych, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli” – czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa przeszła już parlamentarny etap procesu legislacyjnego, zanim wejdzie w życie musi być podpisana przez prezydenta i opublikowana w dzienniku ustaw.

Pełne brzmienie poprawki w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19;

“w art. 16 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) w art. 15zs1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”;”

Oprocentowany kredyt rządowy dla części firm to nie jest „pomoc dla turystyki” [WYWIAD]

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center