Będą nowi dyrektorzy ZOPOT-ów w Tokio i Wiedniu

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Wiedniu (Austria) i w Tokio (Japonia). Nowi dyrektorzy mają objąć swoje stanowiska 1 lipca.

Przypomnijmy, że dyrektorem ZOPOT-u w Wiedniu jest Włodzimierz Szeląg a dyrektorem ZOPOT-u w Tokio – Tomasz Fiedorowicz. Do tego drugiego było dużo zastrzeżeń. Obejmując stanowisko dyrektora nadal był właścicielem firmy turystycznej – czytaj TUTAJ. Późniejsze zastrzeżenia dotyczyły faworyzowania swojej firmy swojej żony przy organizacji study tourów do Polski. Został też ukarany dyscyplinarnie za niedopełnienie obowiązków formalnych – czytaj TUTAJ.

 

Oferty do konkursu należy przesyłać na adres:

[email protected], w terminie do dnia 23.03.2020 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w  wybranej placówce” w tytule e-maila.

Oto główne punkty ogłoszenia:

Obowiązki:

Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranych rynkach:

 • austriackim i szwajcarskim
 • japońskim i Korei Południowej

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Korzystać z pełni praw publicznych;
 3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka japońskiego;
 6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
 4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
 7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • 01.07.2020 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 1. CV;
 2. listu motywacyjnego;
 3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka japońskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 9. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 ( na wybranym rynku).