UE zareaguje na problem wiz do Stanów Zjednoczonych

wikimedia.com

 Komisja Europejska ma czas do 12 października, by odnieść się do sytuacji, w której Polacy, jako obywatele jednego z Państw Członkowskich UE, nie są objęci zwolnieniem z obowiązku posiadania wizy do Stanów Zjednoczonych. Na zapytanie PIT dotyczące polityki wizowej odpowiedzi udzieliła Cristina Calabro z Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska odniosła się do problemu dyskryminacji wizowej niektórych Państw Członkowskich UE przez Stany Zjednoczone. Problem ten został poruszony przez prezesa PIT, Pawła Niewiadomskiego, podczas czerwcowego posiedzenia ECTAA. Niewiadomski zapytał wówczas, jakie działania podejmuje Unia wobec sytuacji, w której niektóre kraje trzecie, np. Stany Zjednoczone, stosują niejednolitą politykę wizową wobec państw członkowskich UE.

Do problemu odniosła się Cristina Calabro z Komisji Europejskiej. Jak wyjaśnia w piśmie przesłanym do prezesa PIT, Unia Europejska ma dwie możliwości odniesienia się do sytuacji, gdy państwo trzecie nie stosuje wobec państw członkowskich zasady wzajemności w polityce bezwizowej. Może albo „podjąć środki zawieszające tymczasowo, na okres do 6 miesięcy, zniesienie wiz dla pewnych kategorii obywateli danego Państwa Trzeciego, lub przygotować raport wyjaśniający powody, dla których nie zaproponowała takiego środka.”

Obecnie nie wiadomo, którą z tych opcji wybierze Komisja Europejska. Zadecydują o tym wyniki analizy, która ma za zadanie określić potencjalne skutki zawieszenia ruchu bezwizowego w stosunkach zewnętrznych UE.

Jak wynika z pisma przesłanego przez PIT, problem braku wzajemności wizowej zgłosiło pięć państw członkowskich: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Polska i Rumunia.

„Komisja opublikowała te powiadomienia Państw Członkowskich, w tym w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 kwietnia 2014 (Dz. U. C 111).” – wyjaśniła w liście Cristiny Calabro. Komisja ma sześć miesięcy od daty publikacji na zawieszenie ruchu bezwizowego albo wyjaśnienie, dlaczego odstąpiła od takiej decyzji. Termin upłynie 12 października 2014 roku.

„Rewizja mechanizmu wzajemności wizowej, zapewniająca szybszą i bardziej skuteczną reakcję w przypadku, gdy bezwizowe państwo trzecie nakłada obowiązek wizowy dla obywateli jednego lub więcej Państw Członkowskich, weszła w życie w dniu 9 stycznia 2014 (Rozporządzenie 1289/2013, zmieniające Rozporządzenie nr 539/2001 , Dz. U. L 347 z 20.12.2013).” – czytamy w piśmie skierowanym do PIT.