Test na covid przed przylotem czy po przylocie? Rozporządzenie przewiduje obie opcje

test-na-covid-przed-przylotem
fot. Mufid Majnun / Unsplash

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie obostrzeń epidemicznych i wprowadzeniem nowych zasad przekraczania granic pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących możliwości zwolnienia z kwarantanny po przylocie do Polski. Turystów przylatujących z krajów UE mogą z niej zwolnić testy wykonane 48 przed przylotem bądź po przylocie.

Obecnie możliwość zwolnienia z kwarantanny po powrocie do Polski istnieje tylko w ruchu wewnątrz UE (nie dotyczy to osób zaszczepionych, ozdrowieńców i dzieci poniżej 12. roku życia). Turyści niezaszczepieni, niebędący ozdrowieńcami i mający powyżej 12 lat, podróżujący z krajów spoza Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być zwolnieni z niej najwcześniej po 7 dniach od powrotu, na podstawie negatywnego wyniku testu.

Co z ruchem wewnątrz UE? Turyści podróżujący wewnątrz wspólnoty nadal mogą uniknąć kwarantanny bądź skrócić jej czas po powrocie do Polski. Takiej potrzeby nie ma gdy podróżujący jest zaszczepiony, jest ozdrowieńcem, bądź jest w wieku poniżej 12. lat. Pozostałe osoby są zobowiązane wykonać testy.

Rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określa, że test ten należy wykonać 48 godzin przed przylotem do Polski, aby uniknąć kwarantanny, bądź 48 godzin po przylocie, by być z niej zwolnionym po uzyskaniu negatywnego wyniku. Przepisy nie określają rodzaju wymaganego testu.

Podstawa prawna:

O testach przed przylotem czytamy w § 2.

“19. Osoba przekraczająca morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu innym niż określony w ust. 18, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

20. Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.”

O testach po przylocie przeczytamy w § 3

“4. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18 i 23, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.”

Straż graniczna: powracający z Chorwacj, Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii bez 7 dni kwarantanny