Sejm przyjął „tarczę” z pomocą dla organizatorów turystyki i hoteli

głosowanie w Sejmie nad przyjęciem tarczy antykryzysowej
głosowanie w Sejmie nad przyjęciem “tarczy antykryzysowej”

Kolejna wersja „tarczy” przegłosowana przez Sejm. Zawarto w niej rozwiązania dla organizatorów turystyki, hoteli, a także obiektów uzdrowiskowych i firm zajmujących się rezerwacją m.in. biletów lotniczych. Ustawę czekają kolejne etapy procesu legislacyjnego.

Zakończył się pierwszy sejmowy etap prac nad nową wersją tarczy antykryzysowej, uzupełniającej przepisy o świadczenia dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych. 234 posłów głosowało za przyjęciem ustawy z poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac w Senacie, ponownego rozpatrzenia w Sejmie 27 listopada, a następnie będzie czekała na prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Po zakończeniu tej ścieżki legislacyjnej organizatorzy turystyki będą mogli składać wnioski o zwolnienie z ZUS i przyznanie dodatkowego postojowego na trzy miesiące. O dodatkowe postojowe będą również mogli ubiegać się hotelarze (PKD 55.10.Z)

ZUS umorzony wstecznie, postojowe na trzy miesiące

Po wejściu przepisów w życie organizatorzy turystyki będą mogli liczyć na zwolnienie z ZUS za okres od lipca do września 2020 roku, jeżeli wykażą spadek co najmniej 75 proc. w stosunku do tych samych miesięcy w 2019 roku. Organizatorzy i hotelarze będą mogli również ubiegać się o dodatkowe postojowe, jeżeli wykażą, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku.

Sprzedawcy biletów i uzdrowiska

Nowa tarcza antykryzysowa wprowadzająca zwolnienie z ZUS za listopad i jednorazowe (na razie) postojowe została uzupełniona o przedsiębiorców z PKD 79.90.C. Jest to „pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana”, czyli np. firmy zajmujące się sprzedażą biletów lotniczych.

Przedsiębiorcy ci będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za listopad 2020, jeżeli ich przychody spadły o co najmniej 40 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 roku. Obejmie ich również prawo do otrzymania dodatkowego postojowego na jeden miesiąc, również jeżeli ich przychody we wnioskowanym miesiącu spadły o co najmniej 40 proc.

Analogiczną pomocą objęto również obiekty prowadzące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.

Rząd może rozszerzyć pomoc

Ustawa daje radzie ministrów prawo do rozszerzania pomocy drogą rozporządzeń. Będą mogli rozszerzyć zwolnienie z ZUS i postojowe na inne, niezapisane w ustawie PKD i przedłużyć pomoc na kolejne miesiące.

Pełne brzmienie poprawki wprowadzającej zaległe dodatkowe postojowe dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych:

„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”

Poprawka wprowadzająca nowe postojowe dla firm o PKD 79.90.C i 86.10.Z:

„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”

Poprawki do projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Postojowe dla organizatorów turystyki przyjęte przez komisję sejmową

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center