POT szuka specjalistów od marketingu i osoby do sekretariatu

Polska Organizacja Turystyczna poszukuje pracownika na stanowiska: głównego specjalisty i starszego specjalisty do departamentu marketingu oraz pracownika na stanowisko: specjalisty ds. obsługi sekretariatu w centrali POT.

Zadania głównego specjalisty w departamencie marketingu:

• Planowanie i realizacja projektów, kampanii oraz innych inicjatyw promujących Polskę wśród turystów krajowych;
• Koordynowanie współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, samorządem terytorialnym, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów;
• Udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach i innych tego typu przedsięwzięciach organizowanych w regionach oraz współpraca z ich organizatorami;
• Reprezentowanie POT w gremiach turystycznych związanych z promocją turystyki krajowej (kapituły konkursowe, zespoły eksperckie itp.);
• Współpraca z ministrem właściwym i innymi ministerstwami w ramach szeroko rozumianej promocji turystycznej kraju;
• Planowanie i terminowe prowadzenie zamówień publicznych oraz budżetu w zakresie realizowanych projektów;
• Sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania planów działania POT.

Poszukiwana jest osoba:

• Z wykształceniem wyższym;
• Z min. 4- letnim doświadczeniem w pracy na danym stanowisku;
• Ze znajomością języka angielskiego w zakresie komunikatywnym;
• Z dobrą znajomością pakietu MS Office, zwłaszcza Word, Excel; MS Teams;
• Z umiejętnością pracy pod presją czasu;
• Z umiejętnością zarządzania zespołem;
• Odważnej w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skutecznej w ich realizacji;
• Z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi;
• Z zaangażowaniem i dynamizmem w działaniu;
• Kreatywnej, z otwartym umysłem.

Zadania starszego specjalisty w departamencie marketingu:

• Realizacja wszystkich działań promocyjnych branżowego programu promocji usług prozdrowotnych (Poland is well) w charakterze lidera projektu;
• Planowanie zadań oraz monitorowanie i kontrola stanu ich realizacji zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
• Dokonywanie oceny postępów wdrażania przedsięwzięcia oraz podejmowanie ewentualnych działań naprawczych;
• Sporządzanie cyklicznych i doraźnych sprawozdań merytorycznych i finansowych we współpracy z Departamentem Administracji i Finansów;
• Merytoryczna i finansowa realizacja przedsięwzięcia w zakresie: opracowywania harmonogramu rzeczowo- finansowego zadań, terminowości ich wykonywania, przestrzegania rygoru kwalifikowalności kosztów zgodnie z obowiązującą dokumentacją, tj. umową, wytycznymi i instrukcjami instytucji zarządzających i finansujących oraz przepisami prawa;
• Terminowe sporządzanie raportów, wniosków o płatność oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, w tym okresowych, rocznych i końcowych we współpracy z Departamentem Administracji i finansów;
• Udział w procesie dokonywania zakupów oraz postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, do których ma zastosowanie Ustawa Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją narzędzi marketingowych i zadań wskazanych w dokumentacji projektowej;
• Realizacja wybranych projektów z obszaru przemysłu spotkań.

Poszukiwana jest osoba:

• Z wykształceniem wyższym;
• Z min. 3- letnim doświadczeniem w pracy, przy czym preferowane- na stanowisku związanym z pracą przy środkach unijnych;
• Ze znajomością języka angielskiego w zakresie komunikatywnym;
• Z dobrą znajomością pakietu MS Office, zwłaszcza Word, Excel;
• Ze znajomością zasad i umiejętnością pisania pism administracyjnych;
• Z umiejętnością pracy pod presją czasu;
• Odważnej w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skutecznej w ich realizacji;
• Z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi;
• Z zaangażowaniem i dynamizmem w działaniu;
• Kreatywnej, z otwartym umysłem.

Zadania specjalisty ds. obsługi sekretariatu:

• Obsługa centrali telefonicznej POT;
• Obsługa kancelaryjna (rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej);
• Rejestracja dokumentów finansowo – księgowych wpływających do POT;
• Prowadzenie rejestru umów oraz zleceń POT;
• Przygotowywanie projektów umów oraz zleceń stosownie do zakresu obowiązków;
• Zakup biletów lotniczych na potrzeby delegacyjne ścisłego kierownictwa i pracowników POT;
• Zapewnienie ubezpieczenia ścisłemu kierownictwu i pracownikom POT w związku z wyjazdami służbowymi;
• Obsługa gości POT;
• Nadzór nad obiegiem dokumentów;
• Przygotowywanie dokumentacji firmowej;
• Prowadzenie korespondencji;
• Współpraca z innymi działami POT;
• Umawianie spotkań.

Poszukiwana jest osoba:

• Z wykształceniem wyższym lub średnim;
• Z min. 2- letnim doświadczeniem w pracy na danym stanowisku;
• Ze znajomością języka angielskiego w zakresie komunikatywnym;
• Z dobrą znajomością pakietu MS Office, zwłaszcza Word, Excel;
• Ze znajomością zasad i umiejętnością pisania pism administracyjnych;
• Z umiejętnością pracy pod presją czasu;
• Odważnej w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skutecznej w ich realizacji;
• Z doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi;
• Z zaangażowaniem i dynamizmem w działaniu;
• Kreatywnej, z otwartym umysłem.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected] w terminie do dnia 05.11.2021 r.