OSAT I PZOT: albo odstąpienie od umowy albo voucher

Polski Związek Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
Logotypy PZOT i OSAT

Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez klienta jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu. Nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez niego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych organizowanych w ciągu roku od dnia – czytamy we wspólnej interpretacji opracowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych I Polski Związek Związku Organizatorów Turystyki.

Jak czytamy w piśmie, godnie z treścią art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 ze zmianami), odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.

Jednocześnie odstąpienie lub rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych organizowanych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Ma to zastosowanie do wszystkich przypadków odstąpienia od umów turystycznych dokonanych w okresie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub pozostających w bezpośrednim związku z jej wybuchem.

Dotyczy to zarówno oświadczeń składanych w trybie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zmianami) przez podróżnego bezpośrednio organizatorowi turystyki, jak i oświadczeń składanych przez podróżnego instytucji finansowej w trybie tzw. procedury chargeback, jak również oświadczeń składanych podróżnemu przez organizatora turystyki w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy.

Chagerback tylko po rozwiązaniu umowy

Powyższe dobitnie świadczy o fakcie, iż w przypadku ewentualnego skorzystania przez podróżnego z instrumentu chargeback – należy za każdym razem pamiętać, iż będzie on mógł być skutecznie zastosowany tylko w przypadku, gdy umowa formalnie będzie rozwiązana.

Z tego względu klientowi nie przysługuje zwrot w procedurze chargeback w momencie powiadomienia o odstąpieniu od umowy, gdyż oświadczenie woli w tym zakresie jest skuteczne dopiero po upływie czasu (180 dni).

W tym samym okresie (180 dni) klient może przyjąć voucher, co spowoduje kontynuację pierwotnie zawartej umowy, dlatego instytucje finansowe powinny za każdym razem badać okoliczności każdej konkretnej umowy, ponieważ zbyt pochopna decyzja o zwrocie wpłaty klientowi może narażać instytucje finansowe na konsekwencje prawne.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center