Komisja sejmowa: zakres pomocy w PKD bez zmian, kryterium przychodów obniżone do 75 proc.

Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych / fot. sejm.gov.pl

Komisja sejmowa zajęła się dziś senackimi poprawkami do ustawy o pomocy dla branży turystycznej. Odrzucono wszystkie postulowane przez branżę dodatkowe rozwiązania oprócz jednego: zmieniono kryterium spadku przychodów z 80 proc. do 75 proc. „Nie mamy pieniędzy na rozszerzenie zakresu pomocy” – argumentowała strona rządowa.

Poprawki senackie do ustawy o pomocy dla branży turystycznej i przemysłu spotkań zostały przyjęte na posiedzeniu 10 września. Senatorowie uwzględnili sporo postulatów branży, jednak los tych poprawek rozstrzyga się właśnie w sejmie. Przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na tym, aby ustawa rozszerzała katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w postaci zwolnienia z ZUS oraz tzw. postojowego.

Przedsiębiorcy turystyczni z apelem do polityków: ostatnia szansa na uratowanie firm

Komisja sejmowa i strona rządowa negatywnie odniosły się do większości merytorycznych propozycji zmian ustawy. Wygląda zatem na to, że w jutrzejszym głosowaniu projekt zostanie przyjęty w pierwotnej postaci. Posłowie zdecydowali się na to, aby uwzględnić jedną poprawkę senatorów, o którą zabiegała branża turystyczna (m.in. Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki i Turystyczna Organizacja Otwarta). Zmieniono kryterium spadku przychodów, decydujące o tym, które firmy mogą ubiegać się o wsparcie. W pierwotnej wersji ustawy warunkiem tym miało być 80 proc. spadku, posłowie zgodzili się obniżyć je do 75 proc.

Odrzucono poprawki nr 25 i 26, zmierzające do rozszerzenia zakresu PKD firm objętych wsparciem. Poproszony o wyjaśnienie stanowiska rządu w tej sprawie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział:

“Nie zakwalifikowaliśmy do pomocy wielu różnych środowisk i grup zawodowych, z przyczyn obiektywnych. Koszt takich poprawek wyliczony został przez Departament Turystyki na 3 mld zł, więc mimo pozytywnego wydźwięku proponowanych zmian, nie mamy upoważnienia do poszerzenia zakresu finansowego tej ustawy. Mamy upoważnienie do objęcia tej ustawy zakresem finansowym w wysokości 400 mln zł.”

Jest projekt ustawy o pomocy dla branży turystycznej. Postojowe dla “sezonowych” pilotów i przewodników

Przyjęto również szereg poprawek technicznych i legislacyjnych, z poparciem Biura Legislacyjnego Rządu.

Poparcie komisji zyskała drobna poprawka (nr 6), zgodnie z którą organizatorzy turystyki, którzy wnioskować będą o subwencje z Turystycznego Funduszu Zwrotów i których wnioski zostaną odrzucone bądź pozostawione bez rozpoznania, otrzymają z powrotem opłaty wniesione na poczet subwencji wymagane ustawą przedpłaty.

Przyjęto też poprawkę nr, zmierzającą do modyfikacji sposobu obliczania wysokości opłaty wnoszonej przez organizatora turystyki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Przepis określający te zasady miałby otrzymać brzmienie:

“W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:
1) wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem;
2) opłaty w wysokości:
a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem , jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca albo,
b) 4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.”

Przyjęto również poprawkę nr 20,  zgodnie z którą organizator turystyki oraz podróżny mieliby składać do TFZ wniosek o wypłatę przed upływem terminu dokonania przez organizatora turystyki zwrotu podróżnemu poniesionych opłat i wpłat.

Przyjęto także poprawkę mówiącą o tym, że zwolnienie z ZUS przysługuje od lipca do września, a nie – jak proponowano pierwotnie – od czerwca do sierpnia.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center