Jak działa TFG w dobie koronawirusa? Fundusz przypomina: wpłaty klientów są bezpieczne

TFG wpłaty klientów
fot. TFG

W przypadku niewypłacalności touroperatora, TFG zapewnia, aby klient biura podróży otrzymał zwrot pieniędzy wpłaconych na realizację umowy o imprezę turystyczną. Z kolei biura turystyczne mogą również wystąpić o zwrot składek wpłaconych do TFG – przypomina fundusz.

Z ostatnich danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w marcu i kwietniu liczba zawieszeń działalności przedsiębiorców turystycznych wzrosła w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego o 76 proc., wynosząc odpowiednio 290 (marzec 2020) i 374 (kwiecień 2020) w odniesieniu do 4728 przedsiębiorców, którzy nadal pozostają aktywni. W obecnej sytuacji bardzo ważna jest rola Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako stabilizatora rynku turystycznego – przypomina fundusz w komunikacie.

TFG wyjaśnia i przypomina

Biura podróży mogą wystąpić do TFG o zwrot składki w przypadku, gdy ze względu na COVID-19 klienci rozwiążą umowę lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej i nastąpi zwrot wpłaty klientowi przez touroperatora. Aktualnie TFG rozpatruje wnioski głównie małych i średnich przedsiębiorców. Takich wniosków jest obecnie ok. 30.

Wnioski o zwrot składek na TFG można składać w postaci papierowej drogą korespondencyjną lub w postaci podpisanej korespondencji elektronicznej za pośrednictwem systemu ePUAP. Fundusz pracuje również nad możliwością występowania o zwrot wpłaconych składek za pośrednictwem portalu, na którym znajdują się szczegółowe informacje dla biur i turystów, dostępnego pod adresem tfg.ufg.pl.

W związku z ciężką sytuacją w branży, TFG przygotował zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów i przedsiębiorców pytania.

Czy voucher, który proponuje klientowi touroperator, zawsze jest chroniony przez TFG w przypadku wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy?

Ochronie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych podlegają vouchery oferowane przez organizatorów turystyki w sytuacji odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy przez organizatora turystyki w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Dotyczy to wyłącznie umów o imprezy turystyczne zawartych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Informacje o wpisie do rejestru i zabezpieczeniu finansowym na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego znajdują się w Ewidencji prowadzonej przez UFG dostępnej na stronie tfg.ufg.pl.

Jaka kwota podlega ochronie TFG, jeżeli touroperator proponuje voucher w wysokości wyższej niż 100 proc. wartości wpłat?

Ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki podlegają wyłącznie środki wymienione na voucher odpowiadające wpłatom dokonanym wcześniej przez podróżnych na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne. Jeśli biuro stanie się niewypłacalne i zabraknie środków z I filaru systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia), to brakujące środki zostaną zwrócone przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 proc. wpłat podróżnych.

W jakiej sytuacji przedsiębiorca turystyczny może otrzymać zwrot składki z TFG, a jakie sytuacje nie podlegają takiemu zwrotowi?

Zwrot składek przekazanych na TFG jest możliwy wyłącznie, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy.

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. W ww. przypadkach podróżnemu przysługuje zwrot 100% dokonanych wpłat, w związku z czym zwrot wpłat podróżnym stanowi warunek konieczny do uzyskania zwrotu składek przekazanych na TFG. S

korzystanie przez przedsiębiorcę turystycznego z możliwości przesunięcia do 180 dni terminu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy oraz zwrotu wpłat podróżnym, oznacza brak możliwości ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG do momentu, gdy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy stanie się skuteczne i wpłaty zostaną zwrócone podróżnym. Prawo ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG nie przysługuje przedsiębiorcy również w przypadku skorzystania przez podróżnych z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czy zwrot składki w związku z rozwiązanymi umowami jest dokonywany automatycznie czy też konieczne jest złożenie dodatkowych dokumentów do TFG?

Zwrot składki nie jest dokonywany automatycznie przez TFG. W celu uzyskania zwrotu należy wystąpić z wnioskiem, w którym należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Ponadto do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie;
oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w której to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne; deklarację; wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

Czy jeśli klient zrezygnuje z wyjazdu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, to otrzyma zwrot wniesionej wpłaty do touroperatora ze środków TFG?

Środki zgromadzone w TFG są wypłacane wyłącznie w sytuacji, gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostaną zrealizowane (w całości lub w części) na skutek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Środki TFG nie są przeznaczone na wypłaty w innych sytuacjach, jak np. rezygnacja z imprezy turystycznej, niezależnie od przyczyny. W celu rezygnacji z wyjazdu w pierwszej kolejności należy skontaktować się z przedsiębiorcą turystycznym, z którym została zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej lub świadczenie powiązanych usług turystycznych. Zasady rezygnacji powinny być tam określone.