Grupa AccorHotels utrzymuje 880 tys miejsc pracy

Udział AccorHotels w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro.

Grupa AccorHotels publikuje wyniki pierwszego badania społeczno-gospodarczego oddziaływania Grupy na rynek. Raport został przygotowany przez Utopies – firmę konsultingową, która opracowała narzędzie modelowania pod nazwą LOCAL FOOTPRINT®. Posłużyło ono do oceny bezpośredniego i pośredniego oddziaływania AccorHotels w 186 państwach i 25 branżach. Za audyt i certyfikację badania odpowiadał niezależny ekspert (spółka EY). Badaniem objęto 3.600 hoteli (działających na podstawie wszystkich systemów zarządzania hotelami stosowanych w ramach Grupy) w oparciu o sprawozdania finansowe z roku 2013.

Przedmiotem badania były trzy główne typy przepływów finansowych pomiędzy spółkami Grupy a gospodarką:
1. Wydatki hoteli (głównie zakupy i zaopatrzenie u dostawców);
2. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom w hotelach działających pod markami AccorHotels;
3. Podatki płacone w związku z działalnością Grupy.

Stosowana w badaniu metoda nie obejmuje lokalnych wydatków osób zatrzymujących się w hotelach.
Z badania wynika, że AccorHotels utrzymuje około 880.000 miejsc pracy (bezpośrednio, pośrednio i wtórnie). Oprócz miejsc pracy związanych bezpośrednio z podstawowym zakresem prowadzonej przez Grupę działalności, przyczynia się ona do tworzenia lub utrzymywania 700.000 pośrednich lub wtórnych miejsc pracy w skali globalnej w trzech głównych sektorach: usługi korporacyjne (usługi prania, sprzątania, ochrony), rolnictwo (w wyniku działalności gastronomicznej Grupy) i usługi publiczne (edukacja, opieka zdrowotna i transport). Wyniki badań sugerują, że każde miejsce pracy bezpośrednio w ramach Grupy AccorHotels przyczynia się do istnienia ponad czterech innych miejsc pracy na świecie.
Grupa AccorHotels zasadniczo tworzy dobrobyt w państwach, w których prowadzi działalność

Udział Grupy w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro, co jest równoważne wkładowi państwa takiego jak Cypr. Wkład ten obejmuje wartość dodaną tworzoną bezpośrednio przez Grupę, jak i wartość tworzoną dzięki działalności dostawców Grupy, konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych.
Gospodarcze oddziaływanie Grupy jest proporcjonalne do jej obecności na rynku lokalnym. Przykładowo – pozytywne skutki finansowe są bardzo odczuwalne we Francji, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Niezależnie od tego, w krajach rozwijających się (takich jak Indie czy Wybrzeże Kości Słoniowej), gdzie Grupa jest obecna na mniejszą skalę, nadal większa część udziału w tworzeniu PKB (blisko 90%) wzbogaca lokalną gospodarkę.

We Francji jedno bezpośrednie miejsce pracy stworzone we Francji przez Grupę AccorHotels utrzymuje 1,2 dodatkowych – pośrednich czy wtórnych – miejsc pracy w innych państwach. Dzięki należącym do sieci prawie 1.500 hotelom oraz 34.000 pracownikom zatrudnionym w sieciach marek należących AccorHotels we Francji Grupa tworzy lub utrzymuje ponad 130.000 miejsc pracy na całym świecie (w tym 30.000 pośrednich i 66.000 wtórnych miejsc pracy). We Francji działalność AccorHotels France utrzymuje około 40.000 pośrednich i wtórnych miejsc pracy. Jak wynika z badania, każde 1,00 euro przychodu osiąganego przez AccorHotels we Francji przyczynia się do zwiększenia produktu krajowego brutto tego państwa o 1,52 euro. W związku z tym ponad jedna czwarta wkładu Grupy w światowy PKB (22 mld euro) ma swoje źródło właśnie we Francji.

Badanie uwypukla fakt, że proces tworzenia wartości przez Grupę jest silnie zakorzeniony w lokalnych społecznościach, w związku z czym Grupa musi stale zwiększać zakres swojej odpowiedzialności gospodarczej i społecznej w państwach, gdzie prowadzi działalność. W tym celu w 2014 roku Grupa AccorHotels zaktualizowała Kartę Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz powołała Komisję ds. nadzoru przestrzegania i poszerzania zakresu odpowiedzialności w kwestiach związanych z etyką zarządzania, uczciwością i przestrzeganiem przepisów.