Zmiana rozporządzenia: w hotelu mogą nocować pracownicy mediów publicznych

rozporzadzenia-mediow-publicznych 2
fot. nck_gsl / Pixabay

Wprowadzona 30 grudnia zmiana rozporządzenia dodaje kolejny wyjątek do zakazu, którym objęte jest świadczenie usług hotelarskich. Możliwość skorzystania z nich otrzymują osoby pracujące dla mediów publicznych.

Jeszcze w niedzielę 27 grudnia wprowadzono kolejny wyjątek dla hoteli – dotyczył możliwości świadczenia usług dla osób „bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję. Teraz, jeszcze przed Sylwestrem, dodaje się do tego artykułu „jednostki publicznej radiofonii i telewizji”. Aby skorzystać z usług, tacy goście będą musieli okazać zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub umowę z jednostką publicznej radiofonii i telewizji.

Hotele dla pracowników TVP i PR

Projekt zmiany brzmi następująco:

w § 10:
a) w ust. 2:
¬ pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;”,

Warto zaznaczyć, że telewizja publiczna, która przygotowuje „Sylwestra marzeń”, nie posiada koncesji, jej pracownicy nie mogliby zatem korzystać z noclegów hotelowych w zgodzie ze zmianą wprowadzoną w niedzielę.

“Publiczne i prywatne media równe – to oczywiste”

„Jest oczywiste, że w zakresie tej regulacji zarówno nadawcy prywatni, jak i publiczni powinni być traktowani w taki sam sposób. W związku z powyższym, w omawianym przepisie wskazano, że prowadzenie usług hotelarskich może być świadczone dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję” – czytamy w uzasadnieniu.

Noclegi także dla kontrolerów NIK

Najnowsze rozporządzenie przewiduje kolejny wyjątek – z usług hotelowych będą mogli korzystać kontrolerzy NIK:

¬„w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
„26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych.”