Projekt ustawy o imprezach turystycznych – poprawki branży przeszły

Na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, posłowie przyjęli korzystne dla branży poprawki do projektu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Polska Izba Turystyki już na posiedzeniach nadzwyczajnej podkomisji zgłaszała ważne dla organizatorów turystyki poprawki. Dwie z nich zostały przyjęte podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, poświęconego rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pierwsza z poprawek zgłoszona jeszcze na etapie prac Podkomisji sejmowej przez Polską Izbę Turystyki, dotyczyła planowanego wprowadzenia w artykule 47. ust. 7. możliwości bezkosztowego odstępowania od umowy zawartej z organizatorem turystyki poza lokalem przedsiębiorstwa. Polska Izba Turystyki wskazywała, że zapis ten w praktyce wykluczy tego typu sprzedaż, a motywy jego wprowadzenia nie przystają do charakteru agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych.

Poseł PiS Grzegorz Janik zgłosił poprawkę, dzięki której zapis został zmieniony. Nie będzie dotyczył sytuacji, w których klient przed podpisaniem umowy wyrazi zgodę na spotkanie z agentem poza lokalem przedsiębiorstwa. Czyli np. jeśli potwierdzi, że zaprasza sprzedawcę na spotkanie do swojego domu. Zapis ten będzie dotyczył tylko sprzedaży „nagabywanej”, prowadzonej przez np. domokrążców.
Jest to kompromis zaproponowany w związku z wieloma obawami zgłaszanymi przez federacje konsumenckie i UOKiK. Poprawka ta została przyjęta większością głosów.

Paweł Niewiadomski, prezes PIT, powiedział: “Kompromis ten jest z korzyścią przede wszystkim dla klientów, ponieważ trendy rynkowe zmierzają do tego, żeby coraz mniej umów zawierać w lokalu biura podróży. Gdyby przyjęto poprawkę w niezmienionym kształcie, w praktyce zostałaby w ten sposób zlikwidowana możliwość dostosowania się przez agentów do potrzeb klienta i ułatwienia mu życia poprzez spotkanie się w celu podpisania umowy w wybranym przez niego miejscu.”

Drugą poprawką, przyjętą przez posłów Komisji było usunięcie fragmentu artykułu 62. projektu ustawy, który znosił jeden zapis z ustawy oświatowej, wprowadzony podczas ubiegłorocznej nowelizacji. Zapis ten wprowadzał obowiązek deklarowania, podczas dokonywania wpisu do w rejestru wypoczynku dzieci i młodzieży, czy impreza organizowana jest na zasadach komercyjnych czy nie. Ten zapis spowodował w ostatnim roku znaczące ograniczenie szarej strefy. Dzięki staraniom PIT obowiązek ten zostanie utrzymany.

Swoje poprawki Biuro Legislacyjne Sejmu – większość przyjęto.

Niestety przepadła poprawka zgłoszona przez Związek Harcerstwa Polskiego. Dotyczyła ona przekładu słowa „occasionally” (w dyrektywie) na „okazjonalnie (w projekcie ustawy). Według ZHP lepszym określeniem byłoby „co jakiś czas”. Z kolei określenie „ograniczona grupa podróżnych” ZHP proponował zastąpić „określona grupa podróżnych” słusznie zauważając, że przy kilkudziesięciu tysiącach uczestników obozów i zimowisk, trudno stosować pierwsze określenie.

Poseł Tomasz Kucharski z klubu PO zgłosił wniosek o zdefiniowanie w ustawie, że usługi turystyczne składające się odpowiednio na imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne nie stanowią znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych, gdy stanowią nie więcej niż 25 proc. wartości danego połączenia. Poprawka została zanegowana przez MSiT i odrzucona w głosowaniu.

Kolejna odrzucona poprawka posła Kozłowskiego, była poprawka do do art. 47, do ust. 4. dotyczącego nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które umożliwiają odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną. Poseł chciał uzupełnić ją o zapis, że chodzi o ostrzeżenia zamieszczane na stronie MSZ.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem z prac Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na sali sejmowej, posłowie ze wszystkich klubów i kół poselskich zadeklarowali poparcie dla ustawy.

Grzegorz Janik z PIS podkreślił zalety projektu, przypomniał, że ustawa ma dwa cele: transpozycję dyrektywy europejskiej do prawa polskiegom oraz poprawę funkcjonowania rozwiązań prawnych. Klub PIS zgłosił trzy poprawki do projektu.

Tomasz Kucharski z klubu PO wyraził nadzieję, że podczas prac w Senacie, zostaną przedyskutowane i wprowadzone poprawki zgłoszone przez jego klub, bo, jak podkreślił: “w projekcie zmajdują się zapisy umożliwiające różną interpretację przepisów.”

Poseł Kozłowski z klubu Kukiz 15 podkreślił: “Nasza wspólna praca, MSiT i posłów z Komisji i Podkomisji była pracą merytoryczną, bez agresji, by ułożyć jak najlepsze prawo.”

Posłanka Elżbieta Stępień z klubu Nowoczesna zwróciła uwagę, że nowe zapisy porządkuje wiele kwestii od dawna oczekiwanych, ale dyrektywa jest w kilku miejscach nieprecyzyjna, np. w określeniu “impreza okazjonalna”.

Klub PSL przekazał stanowisko na piśmie (poparł ustawę).

Małgorzata Zwiercan z Koła Wolni Solidrani podkreśliła zalety ustawy i zadeklarowała poparcie dla niej.