Sprzedajesz ubezpieczenia? Pilnuj limitów

archiwum PIT

Za kilka miesięcy (1 października) zacznie obowiązywać nowa Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. O to, co się zmieni z punktu widzenia agentów, którzy prowadzą sprzedaż ubezpieczeń dla turystów zapytaliśmy prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego. 

 Co wprowadzenie nowej Ustawy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oznacza dla agentów turystycznych?

Należy przede wszystkim podkreślić, że nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nie wnosi wielkich zmian w działalność agentów turystycznych, m.in. dzięki aktywności Polskiej Izby Turystyki, która w toku prac legislacyjnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w czasie transpozycji Dyrektywy do polskich przepisów, starała się wprowadzić zapisy najbardziej korzystne dla branży turystycznej. 

W art. 2 uwzględniono i wyłączono spod przepisów ustawy przedsiębiorców, dla których dystrybucja ubezpieczeń stanowi działalność dodatkową (jest uzupełnieniem dostarczanych przez dostawcę towarów lub świadczonych usług), a tak jest zazwyczaj w  przypadku agentów turystycznych. Wyłączenie to dotyczy ich wtedy, gdy nie zostaną przekroczone wyznaczone przez ustawę limity dotyczące wysokości składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak należy rozumieć przewidziane wyłączenia w kontekście najpopularniejszych ubezpieczeń kupowanych przez turystów? Czy dalej można – bez konieczności spełniania ustawowych wymogów – sprzedawać turystom ubezpieczenia od KL i NNW?

Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby agent w dalszym ciągu zajmował się sprzedażą ubezpieczeń związanych z usługami turystycznymi: obowiązkowych – KL i NNW w przypadku imprez zagranicznych oraz dobrowolnych (np. rezygnacja z imprezy, ubezpieczenie bagażu), o ile spełnia warunki wyłączenia zawarte we wspomnianym wcześniej art. 2.

Jak ustawa ta ma się do sytuacji, gdy agent turystyczny prowadzi sprzedaż na postawie umowy z touroperatorem, a nie z ubezpieczycielem?

Jak podkreślają ubezpieczyciele, główny ciężar wprowadzenia nowych regulacji spadnie na ich barki, natomiast w procesie samej sprzedaży i obowiązkach agentów turystycznych niewiele się zmieni. Najbardziej istotne zmiany dotyczą procesu prowadzenia dokumentacji i obowiązku badania potrzeb klientów. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku gdy agent sprzedaje ubezpieczenia na podstawie umowy zawartej z touroperatorem, agent jest jedynie pośrednikiem i nie może zawierać umowy w imieniu i na rzecz organizatora turystyki. Wynika to z faktu, że ustawa nie przewiduje istnienia subagencji, czyli dalszego przekazywania pełnomocnictw do dystrybuowania ubezpieczeń.