Rusza nabór na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Wymagania: wyższe wykształcenie, kompetencje kierownicze, co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym, “wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.” Dokumenty można składać do 4 marca.

Poprzedni prezes POT Rafał Szlachta pożegnał się ze stanowiskiem tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Z dniem 18 lutego 2022 roku ogłoszono nowy nabór dla kandydatów na jego następcę.

Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:

1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2. jest obywatelem polskim;
3. korzysta w pełni z praw publicznych;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiada kompetencje kierownicze;
6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:
a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie;
b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie;
c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi;
3. organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej, w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki;
4. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań;
5. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
6. przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
7. tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej;
8. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej;
9. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

1. życiorys;
2. list motywacyjny;
3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
4. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”. – nie otwierać”

Termin składnia dokumentów upływa 4 marca 2022 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu).

Powołano zespół, który wybierze nowego prezesa POT. Przewodniczącym Dominik Borek

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.