Powołano zespół, który wybierze nowego prezesa POT. Przewodniczącym Dominik Borek

Dominik Borek

Minister Kamil Bortniczuk powołał 9 lutego zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Przewodniczącym zespołu został Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w MSiT.

Zgodnie z zarządzeniem ministra, na czele powołanego zespołu, który oceni kandydatów na prezesa POT, stanie Dominik Borek, a w skład zespołu wejdzie jeszcze dwoje urzędników z innych resortów. Będą to: Marta Rabczyńska – Kapcińska, dyrektorka departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Tomasz Salomon, zastępca dyrektora departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zespół ma prawo dobrać ekspertów, którzy pomogą w ocenie kandydatur.

Zespół ma za zadanie dokonać analizy formalnej zgłoszeń, zorganizować rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne, dokonać oceny kwalifikacji kandydatów. Na koniec prac, po przygotowaniu protokołu, zespół przedstawi ministrowi najwyżej ocenionych kandydatów. Może ich być najwyżej troje.

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko prezesa POT składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie. Drugi etap obejmuje sprawdzenie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego kandydata w formie rozmowy. W przypadku, gdy do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół może zweryfikować wiedzę kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa zostanie przeprowadzona z trojgiem kandydatów, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Decyzją Zespołu, ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydatów może być dokonana przez osobę niebędącą członkiem zespołu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zespół dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów według ustalonych przez siebie zasad.