Raport PARP: 76 proc. przedsiębiorstw turystycznych odczuwa negatywne skutki pandemii

fot. Avi Richards / unsplash

Sektor turystyki, stanowiący istotny element polskiej gospodarki, przyczynia się do 4,5 proc. polskiego PKB. Wartość branży turystycznej w 2020 roku wyniosła 104,3 mld zł. Niemniej jednak, wydarzenia ostatnich lat wpłynęły znacząco na tę gałąź gospodarki. W nadchodzących dniach pojawi się publikacja Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyki za 2022 rok, opracowanego przez PARP. Raport zostanie zaprezentowany 22 września podczas cyklu spotkań branżowych.

Skutki, jakie wywołała pandemia koronawirusa, stały się najważniejszymi w ostatnich latach czynnikami warunkującymi funkcjonowanie turystyki. Zdecydowana większość przedsiębiorstw sektora (76 proc.) odnotowała negatywny wpływ Covid-19 na swoją działalność, m.in. w postaci zmniejszenia liczby klientów i zamówień oraz zachwiania płynności finansowej.

„Obecnie sektor mierzy się z nowymi problemami, głównie skutkami trwającej wojny na Ukrainie i rosnącymi opłatami eksploatacyjnymi. Przedsiębiorcy zmagają się z postępującą cyfryzacją swojej działalności, rosnącym naciskiem na bezpieczeństwo usług oraz zmianą preferencji konsumentów. Trzeba też pamiętać, że dodatkowe trudności w prowadzeniu działalności w czasie pandemii przełożyły się na ogólny kryzys zaufania do sektora turystycznego jako pracodawcy” – mówi Wioletta Skrzypczyńska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii.

22 września o godzinie 10:00 podczas cyklu spotkań branżowych zostanie zaprezentowany raport przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. nad takimi kwestiami jak: trendy i wyzwania w sektorze, zapotrzebowanie na pracowników i kompetencje w sektorze, kierunki rozwoju w sektorze turystyki. Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online.

Zatrudnienie w sektorze

Odbudowywanie się turystyki po pandemii sprawiło, że sektor znalazł się w 2022 roku w trudnym położeniu. Wielu pracodawców wskazuje, że brakuje rąk do pracy. Połowa spośród firm prowadzących procesy rekrutacyjne przyznała, że napotkała na trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk. Najczęściej wskazywanymi źródłami problemów z rekrutacją pracowników było małe zainteresowanie ofertą pracy lub wręcz brak chętnych kandydatów (63 proc.). To duży wzrost w porównaniu do 2018 roku – wówczas tylko 10 proc. pracodawców zgłaszało taki problem w sektorze. Lukę w zatrudnieniu w pewnym stopniu wypełniają obcokrajowcy. Według danych z raportu 26 proc. firm zatrudnia cudzoziemców, z czego najwięcej Ukraińców (93 proc.).

Obecnie większość pracodawców sektora (80 proc.) deklaruje utrzymanie zatrudnienia w swojej firmie na stałym poziomie. Jego wzrost przewiduje jedynie 7 proc. firm. Bardziej optymistycznie wyglądają prognozy dotyczące wzrostów zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasu. W prognozach trzyletnich zwiększenie zatrudnienia deklaruje 16 proc. przedsiębiorstw. W tym okresie ich zdaniem powinno wzrosnąć zapotrzebowanie szczególnie na pokojowe (25 proc.), kelnerów (21 proc.), barmanów (17 proc.), kucharzy (17 proc.) oraz animatorów czasu wolnego (15 proc.).

Trendy i wyzwania w sektorze

Ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia, wojna, kryzys) zapoczątkowały szereg przekształceń na rynku turystycznym. Prawdopodobnie istotna ich część będzie nadal impulsem do zmian w sektorze. Do najważniejszych trendów i w związku z tym wyzwań wpływających obecnie na sektor należą: bezpieczeństwo oraz podejmowanie działań na rzecz budowania wizerunku Polski jako bezpiecznego miejsca do spędzania wolnego czasu.

Ponadto cyfryzacja i hybrydowa rzeczywistość powodują konieczność dostosowywania oferty wypoczynku do możliwości łączenia pracy z rekreacją i podróżowaniem, a także oferowaniem usług za pomocą dostępnych i intuicyjnych narzędzi. Demografia także nie pozostaje bez wpływu na turystykę. Po pierwsze obserwowane jest rosnące znaczenie orientacji na konsumentów w wieku 60/65+, związane ze wzrastającą liczbą turystów z tej grupy wiekowej i potrzebą dostosowania dla nich oferty, np. związanej z turystyką zdrowotną. Po drugie sektor mierzy się nieustająco z problemami kadrowymi i kluczowe jest w tym przypadku budowanie wizerunku tej gałęzi gospodarki jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego.