Projekt ustawy ułatwi otrzymanie odszkodowania, ale i ochroni rząd przed roszczeniami przedsiębiorców

Spotkanie w Senacie z przedsiębiorcami turystycznymi
Spotkanie w Senacie z przedsiębiorcami turystycznymi fot. Facebook

Do Senatu wpłynął projekt ustawy odszkodowawczej, stworzony z myślą o firmach, które ucierpiały na skutek lockdownu oraz o Skarbie Państwa, który może mocno ucierpieć na skutek rozpędzającej się lawiny pozwów od przedsiębiorców, którym uniemożliwiono działalność.

Wyroki sądów administracyjnych uchylające wszystkie kary nałożone na podstawie rozporządzeń „covidowych” dają podstawy do przypuszczeń, że pozwy przedsiębiorców starających się o odszkodowania za lockdown będą rozstrzygane na korzyść powodów. Skoro sądy administracyjne we wszystkich dotychczasowych sprawach orzekły, że wprowadzone rozporządzeniami restrykcje są niekonstytucyjne i nie mają mocy prawnej, roszczenia przedsiębiorców, występujących o odszkodowania i rekompensaty za szkody wyrządzone tymi rozporządzeniami zapewne zostaną uznane za zasadne. Rząd może stanąć wobec konieczności wypłacania miliardowych kwot zasądzanych na rzecz firm, które coraz liczniej decydują się wstępować na drogę prawną.

Lepiej dziś ustawa, niż jutro wyroki sądu

5 listopada, z inicjatywy senatora PiS Krzysztofa Kwiatkowskiego, do Senatu wpłynął projekt Ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jak nieoficjalnie mówi się w branży, jest to projekt cieszący się poparciem obozu rządzącego.

Ma on na celu nie tylko umożliwienie firmom uzyskania odszkodowań, ale przede wszystkim ochronę Skarbu Państwa przed o wiele wyższym kosztem wypłaty odszkodowań na skutek przewidywanych przegranych w sądach sprawach.

„Art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. Mimo takiego stanu prawnego, Rada Ministrów nie zdecydowała się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

„Oznacza to po pierwsze, że wszystkie działania organów władzy państwowej polegające na ograniczaniu wolności i praw obywatelskich budzą daleko idące wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją, a po drugie, że rząd unika stosowania instrumentów prawnych, które znalazłyby zastosowanie, gdyby stan klęski żywiołowej wprowadzono.”

Projekt do gruntownej przebudowy

Posiedzenie komisji senackiej w sprawie projektu ma odbyć się w czwartek 28 stycznia 2021 roku. Dziś (wtorek 26 stycznia) odbyło się w Senacie wstępne spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, w tym z organizacjami turystycznymi. Jak się dowiadujemy, projekt, który możemy przeczytać na stronie Senatu, zostanie w toku prac na komisji gruntownie zmieniony. Na razie jest skrojony na wzór Ustawy z listopada 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Obecny projekt zakłada, aby „każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, służyło roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie obejmie wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Zostanie ono pomniejszone o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Odszkodowanie przysługiwać ma od Skarbu Państwa. Nie będzie ono przysługiwać, jeżeli strata majątkowa powstanie wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej.”

Administracja państwowa nie odpowiada na wezwanie przedsiębiorców turystycznych