Projekt rozporządzenia RM wzbudził niepokój, ale propozycja kwarantanny nie dotyczy Polaków

Opublikowany dziś projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmienia listę krajów poza strefą Schengen, z których cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski są objęci obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny. Przewiduje też wstrzymanie ruchu kolejowego z Polski poza strefę. Przez dłuższy czas projekt wzbudzał wątpliwości branży, wyglądało bowiem na to, że ma wprowadzić kwarantannę np. dla turystów polskich, powracających np. z Turcji.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało opublikowane dzisiaj. Zawiera punkt dotyczący kwarantanny dla obywateli krajów spoza granic UE przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Osoby takie są m.in. zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny przekazania Straży Granicznej informację o miejscu zamieszkania podczas izolacji.

Kwarantanna, ale nie dla obywateli Polski

Z obowiązku tego mają zostać zwolnieni podróżni z następujących krajów: Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Republiki Albanii, Republiki Korei; Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego.

Z listy krajów spoza UE nieobjętych kwarantanną wypadła Czarnogóra.

Ponieważ projekt rozporządzenia sformułowany jest w sposób zawiły, wzbudził w branży niepokój. Przez pewien czas wydawało się, że planowane jest wprowadzenie kwarantanny dla wszystkich osób powracających np. z Turcji. W rozporządzeniu zawarto jednak zapisy, które mówią, że obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy obywateli krajów strefy Schengen i obywateli Polski.

W projekcie przewidziano również wstrzymanie ruchu kolejowego z Polski poza kraje ze strefy Schengen.

Wspomniane przepisy rozporządzenia brzmią następująco:

“§ 2. 1. Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2).

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza¬niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi, z zastrzeżeniem, że kwarantanna ulega zakończeniu po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

[…]

2. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 2 ust. 1:

11) przez pasażera statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium:
a) Gruzji,
b) Japonii,
c) Kanady,
d) Królestwa Marokańskiego,
e) Królestwa Tajlandii,
f) Republiki Albanii,
g) Republiki Korei;
h) Republiki Tunezyjskiej,
i) Związku Australijskiego;

12) przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.”

Projekt rozporządzenia

Rządzący zabijają odradzającą się turystykę zagraniczną. Touroperatorzy apelują o rozsądek