Prezydent podpisał nowelizację ustawy – termin spłat na TFZ przesunięty do końca roku

Prezydent Andrzej Duda/fot. archiwum Kancelarii Prezydenta

Podpisana wczoraj przez Prezydenta nowelizacja ustawy wydłuża także wydłużyła termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystyczny.

Wczoraj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał: Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

Celem ustawy chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19.

W tym celu, nowelizacja m.in.:

  • wydłużyła termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna;
  • przesunęła z dnia 1 kwietnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii;
  • umożliwiła płatnikom składek świadczącym usługi przewodnickie na rzecz muzeów składanie, do 30 czerwca 2021 r., wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r
  • Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw