POT szuka dyrektorów do promocji Polski w Pradze, Budapeszcie i Pekinie

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Pradze, Budapeszcie, Pekinie. Nabór potrwa do 29 lipca br.

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku: Czech i Słowacji, Węgier lub Chin.

Wśród wymagań koniecznych, kandydat na to stanowisko powinien posiadać tytuł magistra; korzystać z pełni praw publicznych; nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka obcego: ZOPOT w Pradze – język czeski; ZOPOT w Budapeszcie – język węgierski; ZOPOT w Pekinie – język angielski; posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

W dodatkowych wymaganiach znajdują się: znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki; znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej; umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami; znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych; znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej; umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: “Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej i pandemicznej na rynek turystyczny”.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Polska Organizacja Turystyczna oferuje:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • ZOPOT w Pradze – III/IV kwartał 2022 r.;
 • ZOPOT w Budapeszcie – III/IV kwartał 2022 r.;
 • ZOPOT w Pekinie – III/IV kwartał 2022 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie:

 1. CV;
 2. Listu motywacyjnego;
 3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość wymaganego języka obcego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 9. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej i pandemicznej na rynek turystyczny”.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie ofert na adres: [email protected], w terminie do dnia 29.07.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce”, w tytule e-maila.