POT i samorządy razem w promocji

AG

Polska Organizacja Turystyczna (POT) i samorządy województw wzmocnią współpracę m.in. poprzez wspólne planowanie działań promocyjnych, ujednolicenie metodologii badań ruchu turystycznego czy tworzenie spójnego systemu dostępu do danych i zarządzania turystyką.

Jak podała PAP, obradujący w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Śląskie) Konwent Marszałków powołał zespół merytoryczny ds. turystyki. Z inicjatywą taką wystąpił wcześniej prezes POT Wojciech Fedyk.

Prezes Wojciech Fedyk powiedział: “Wzmocnienie współpracy z samorządami województw uzupełni lukę w systemie, którego częścią są – oprócz krajowej (POT) – także regionalne i lokalne organizacje turystyczne, samorządy lokalne i gospodarcze oraz wszystkie podmioty działające w branży turystycznej.
Chcemy budować turystyczną markę kraju w oparciu o marki regionów. Nie ma innej drogi – potrzebne jest pokazywanie walorów regionów, uwypuklanie cennych obszarów na ich terenie.
W działaniach promocyjnych poszczególnych regionów należy szukać “wspólnego mianownika” i wspólnie planować działania promocyjne w perspektywie średnio i długookresowej.
Chciałbym, aby samorządy mogły konsultować projekty przygotowywane przez tę organizację – np. plan jej działań na najbliższe dwa lata – już na etapie ich przygotowania, z możliwością wnoszenia swoich sugestii i koordynacji niektórych działań. POT postuluje tstworzenie spójnego systemu monitorowania działań w zakresie turystyki.
Jest potrzeba np. wspólnego planowania badań ruchu turystycznego, wypracowania wspólnej metodologii, aby uzyskać miarodajne i porównywalne dane dotyczące dochodów, jakie daje turystyka.”

POT chciałaby udostępnić samorządom – w formie portalu internetowego – zestaw przydatnych dla nich danych dotyczących rynku turystycznego; ma to być swoiste “obserwatorium turystyczne”, pomocne np. w pracach nad działaniami promocyjnymi regionów.
Współpraca POT z samorządami województw ma również dotyczyć projektów w zakresie turystyki w kolejnej perspektywie finansowej UE oraz wspierania regionów jako – jak mówił prezes organizacji – “gospodarzy i beneficjentów przemysłu spotkań”.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, dodał: “Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy jakiś model, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich. Każdy region jest inny i prowadzi własne działania promocyjne, ale też chyba żaden region nie jest dziś w pełni zadowolony z działań w tym obszarze.”

W stanowisku powołującym zespół napisano m.in.: Celem powołanego w środę zespołu Konwentu Marszałków ds. turystyki będzie wspieranie i tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju i promocji turystyki, zwiększania jej innowacyjności i atrakcyjności zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele zarządów województw lub osoby upoważnione przez zarząd, nadzorujące komórkę organizacyjną zajmującą się promocją turystyczną w poszczególnych urzędach marszałkowskich.
“Konwent uważa, że zespół merytoryczny ds. turystyki będzie dużym wzmocnieniem dla trójstopniowego modelu zarządzania promocją turystyczną w Polsce z udziałem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, ich partnerów – samorządów województw.”

Polska Organizacja Turystyczna (POT) i samorządy województw chcą wzmocnić współpracę m.in. poprzez wspólne planowanie działań promocyjnych, ujednolicenie metodologii badań ruchu turystycznego czy tworzenie spójnego systemu dostępu do danych i zarządzania turystyką. W środę obradujący w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Śląskie) Konwent Marszałków powołał zespół merytoryczny ds. turystyki.

POT chciałaby udostępnić samorządom – w formie portalu internetowego – zestaw przydatnych dla nich danych dotyczących rynku turystycznego; ma to być swoiste „obserwatorium turystyczne”, pomocne np. w pracach nad działaniami promocyjnymi regionów.

Współpraca POT z samorządami województw ma również dotyczyć projektów w zakresie turystyki w kolejnej perspektywie finansowej UE oraz wspierania regionów jako – jak mówił prezes organizacji – „gospodarzy i beneficjentów przemysłu spotkań”.