Polska Organizacja Turystyczna przegrywa w sądzie. Brak podstaw do zwolnienia pracowników

Były rzecznik prasowy POT Grzegorz Cendrowski

Dwaj byli pracownicy POT, Grzegorz Cendrowski i Arkadiusz Osipiuk wygrali w sądzie pracy sprawę o bezprawne zwolnienie. Jednym z powodów rozwiązania umów była restrukturyzacja w organizacji.

W lutym ubiegłego roku w trybie natychmiastowym zwolniono Grzegorza Cendowskiego, który od 2017 roku pełnił obowiązki rzecznika prasowego. Swoje stanowiska straciło też trzech innych pracowników, którzy byli zatrudnieni w administracji oraz departamencie strategii marketingu i komunikacji internetowej. Jako oficjalne powody rozwiązania umów podano: likwidacje stanowisk, restrukturyzację w POT oraz utratę zaufania.

Według byłych pracowników przyczyny wypowiedzenia zostały podane w dość ogólny i niezrozumiały sposób, a także nie znajdowały odzwierciedlenia w rzeczywistości, a co za tym idzie nie stanowiły uzasadnionych przyczyn rozwiązania stosunku pracy.

“W wypowiedzeniu z dnia 11 lutego 2021 roku pozwany pracodawca nie wskazał na żadne konkretne okoliczności, które stanowiły racjonalne i obiektywne przesłanki uzasadniające utratę zaufania. Wynikało z tego jednoznacznie, że podana przez pozwanego przyczyna nie była rzeczywistym powodem wypowiedzenia umowy, lecz pozornym. Powodem, który uderzał też w nasze dobre imię” ­– skomentował Grzegorz Cendorwski, były rzecznik prasowy POT.

Kolejna wskazana przyczyna, czyli restrukturyzacja również nie została właściwie uzasadniona. Zmiany w tamtym czasie były dopiero na etapie projektowania i nie posiadały zatwierdzenia przez właściwe organy.

“Nie uzasadniona była również druga ze wskazanych przez pozwanego przyczyna wypowiedzenia umowy, a mianowicie projektowana zmiana struktury organizacyjnej pozwanej organizacji. Wskazać bowiem należy, że zmiany organizacyjne były na etapie projektowania i nie zostały wtedy jeszcze zatwierdzone przez właściwe organy. Nie było zatem żadnych podstaw do twierdzenia, że zostaną wdrożone i to w kształcie, w jakim były wstępnie zaprojektowane” – dodał Grzegorz Cendrowski.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przychylił się do zdania skarżących uznając, że wypowiedzenie ich umów o pracę było niezgodne z prawem, a podane w nim przyczyny były nierzeczywiste i nieprawdziwe.

“Udowodniono, że powodem zwolnienia nie był m.in. brak profesjonalizmu, działania wymierzone przeciwko pracodawcy czy nienależyte wykonywanie powierzonych obowiązków, które mieszczą się w pojęciu utraty zaufania” – podsumował były rzecznik POTu.

Sprawa zakończyła się zasądzeniem od POTu odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji, a także zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Pracodawca nie mając podstaw do zwolnienia musiałby przywrócić pracowników do pracy. Jednakże zarówno Grzegorz Cendrowski jak i Arkadiusz Osipiuk nie domagali się przywrócenia na dawne stanowiska.

Kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej poproszone o komentrarz odpowiedziało:

“Akceptujemy decyzję sądu i nie będziemy podejmowali w tej sprawie żadnych środków odwoławczych”.

Rzecznik POT, Grzegorz Cendrowski odchodzi