PIT stworzy ośrodek mediacji

MM

W związku z wejściem w życie nowej ustawy, na organizatorów turystyki nałożony będzie obowiązek podania klientom informacji o dostępnej metodzie pozasądowego rozwiązania sporów. Taką metodę zamierza stworzyć Polska Izba Turystyki.

Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej prezes PIT Paweł Niewiadomski, przy izbie ma powstać Ośrodek Mediacji Turystycznej. Obecnie izba jest na końcowym etapie przygotowywania wnioski do UOKiK, który musi wydać zezwolenie na utworzenie takiej instytucji.

„Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę, która zaistnieje po 1 lipca, gdy w życie wejdzie Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nałoży ona na touroperatorów obowiązek poinformowania klienta o dostępnych środkach ADR (alterantive dispute resolution – red.), czyli możliwościach mediacji albo sądu polubownego” – mówił Paweł Niewiadomski.

W ustawie obowiązek ten wprowadza punkt 5 ustępu 4 artykułu 42, który mówi, że umowa o udział w imprezie turystycznej musi zawierać:

„informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), oraz odpowiednio podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym podlega przedsiębiorca
turystyczny.”

„Doszliśmy do wniosku, że w Polsce nie ma takiego ośrodka, który byłby wyspecjalizowany w zagadnieniach związanych z usługami świadczonymi przez touroperatorów. Sprawy nie będą rozpatrywane przez osoby związane z PIT, będziemy się za to zajmowali szkoleniami mediatorów. Chcemy przekazać praktyczną wiedzę o zdarzeniach i zagadnieniach związanych z realizacją imprez turystycznych” – dodał Paweł Niewiadomski.

Jak zapowiedział, opłata, którą będzie musiał ponieść konsument za mediację, będzie niewielką kwotą rzędu 50 zł. Ośrodek ma być opłacany przez touroperatorów, według stawek określonych w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Izba będzie zapewniała salę rozpraw. Ośrodek ma być uruchomiony jak najszybciej po wejściu w życie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Konferencja PIT odbyła się 16 maja w Warszawie i była skierowana nie tylko do dziennikarzy branżowych. Jej zasadniczą treścią były nowe regulacje, które mają chronić konsumentów od 1 lipca, a jej celem – promowanie wyjazdów z biurami podróży i przypomnienie o tym, że ich klienci zostaną objęci nowym zakresem ochrony.