PIT: przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci

AG

Rządowe Centrum Legislacyjne z uporem godnym lepszej sprawy broni szarej strefy w turystyce młodzieżowej. Urzędnicy nie rozumieją, że w ten sposób narażają dzieci i młodzież na niebezpieczeństwo.

Podczas konferencji Polskiej Izby Turystyki, Małgorzata Karwat, członek Rady Naczelnej Izby, przedstawiła wynik działań podjętych przez PIT oraz inne samorządy turystyczne, które mają doprowadzić do zmiany zapisów w aktach prawnych, odnoszących się do organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem oraz odniesienie zapisów oświatowych do ustawy o usługach turystycznych.

Małgorzata Karwat podkreśliła: „Niestety trafiamy wciąż na barierę mentalną ze strony urzędników zarówno MEN, jak i MSiT. Oni wciąż nie rozumieją, ze celem naszych starań działań było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczestników.
A do tego można dojść przez ujednolicenie aktów prawnych i prowadzenie jednoznacznych zapisów w nich, a także ograniczenie działań „szarej strefy”. Szara strefa nie tylko zabiera pracę i dochody legalnie, uczciwie pracującym biuro podróży. Stwarza również realne zagrożenie dla dzieci i młodzieży wysyłanej w niewiadome miejsca, z niesprawdzoną i nieuprawnioną kadrą bez kwalifikacji. Lobby przeciwne zmianom niestety jest na razie silniejsze od nas.”

Małgorzata Karwat dyplomatycznie określiłą to lobby, Nie jest tajemnicą, że na szarej strefie w sektorze wypoczynku młodzieży najbardziej korzystają nauczyciele. Dorabiając do pensji, organizują samodzielnie nie tylko „zielone szkoły”, ale i kolonie i obozy. Nie ponoszą zbędnych administracyjnych kosztów, nie płacą podatków, nie ponoszą także odpowiedzialności. Daniem Polskiej Izby Turystyki, trzeba jak najszerzej uświadamiać przede wszystkim rodziców, ze działalność szarej strefy przynosi nie tylko szkody materialna legalnie działającej branży oraz Skarbowi Państwa, ale naraża ich dzieci na niebezpieczeństwo.

Jak podkreśliła Małgorzata Karwat: „Branża turystyczna zaproponowała m. in. Zmianę zapisu Art. 92b w ustawie o systemie oświaty. Chccieliśmy usunąć z niego przede wszystkim niejasny zapis o tym, że organizatorami turystyki dzieci i młodzieży mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Utrzymanie tego zapisu stwarza bowiem niebezpieczeństwo tego, że turystyką dzieci i młodzieży zajmować mogą się osoby nieodpowiednie, o niemożliwych do zweryfikowania kompetencjach i historii karnej. Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie m.in. obowiązku przedstawienia oświadczenia, że wypoczynek nie jest organizowany w celach zarobkowych, aby przeciwdziałać działaniu „szarej strefy” i nieuczciwej konkurencji na rynku.”

W efekcie działań Zespołu ds. turystyki młodzieżowej, uzgodniono, że zmieniony zostanie Art.92b. Według projektu, pozytywnie ocenionego przez branżę, Organizatorami wypoczynku mogłyby być :
1) szkoły i placówki oświatowe,
2) organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, o którym mowa w art.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 196 i 822)
3) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art.3 ust 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,1138,1146).

Niestety, projekt ten został zakwestionowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne. W najnowszej wersji nowelizacji utrzymany został zapis o tym, że organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży mogą być osoby fizyczne, które mogą organizować imprezy na zasadach non profit, realizując je w ramach wyjazdów rodzinnych, towarzyskich lub prywatnych. Dodano jedynie, że muszą złożyć oświadczenie, iż nie muszą posiadać wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (nie podlegają przepisom ustawy o usługach turystycznych).

Jak skomentowała Karwat: “Taki zapis, niemożliwy do zweryfikowania i egzekwowania, de facto usankcjonuje prawnie działalność turystyki nieformalnej czyli tzw. „szarej strefy” oraz spowoduje straty dla Skarbu Państwa. Przede wszystkim jednak, utrudni zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, chociażby przez niemożność weryfikowania, jakie kwalifikacje mieć będzie kadra opiekująca się dziećmi i czy opiekunowie nie są karani za przestępstwa wobec nieletnich. Ponadto, uczestnicy tego rodzaju imprez nie będą zabezpieczeni na wypadek nierzetelności organizatora.”

Rozmowy z MSIT trwają, w czwartek Małgorzat Karwat po raz kolejny spotkała się z przedstawicielami resortu, ale wciąż nie widać, by efekty konsultacji znalazły odzwierciedlenie w zapisach projektu zmian. Czasu coraz mniej, zmiany mają być wprowadzone przez latem.