PIT odpowiada na Białą Księgę ustawy o usługach turystycznych

W komentarzu do najistotniejszego punktu Białej Księgi, Polska izba Turystyki stwierdza: system zabezpieczeń finansowych wymaga gruntownych zmian.

Jak pisaliśmy w WaszejTurystyce.pl (patrz: MSiT – tylko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), podsekretarz stanu ds. turystyki w MSiT, Tomasz Jędrzejczak wysłał do konsultacji przedstawicielom branży turystycznej tzw. Białą Księgę ustawy o usługach turystycznych. Pismo z nią oraz tekstem projektu dyrektywy unijnej otrzymały wszystkie urzędy marszałkowskie oraz 53 adresatów z branży turystycznej. Adresaci zostali poproszeni o przesłanie odpowiedzi na zadane w Księdze pytania i uwag do 3 września.

MSiT istotne sprawy i pytania zmieścił na 54 stronach (pozostałe 84 to w zasadzie długi wstęp). Niewiele mniej stron zajęły odpowiedzi Polskiej Izby Turystyki na pytania MSiT zawarte w Białej Księdze. Odpowiedzi te zostały udzielone po zakończeniu przez PIT konsultacji społecznych. Możliwość wypowiedzi mieli członkowie PIT. Jak się dowiedzieliśmy odpowiedzi były także uzgadniane z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych oraz Polskim Związkiem Organizatorów Turystyki, stanowią więc w większości spraw wspólny głos dużej części polskiej branży turystycznej.

Jak wspominaliśmy, rozdziały II, III, IV i VI dyrektywy UE, to mają one charakter maksymalnej harmonizacji a więc nie można w Polsce wprowadzić innych przepisów (ani łagodniejszych ani ostrzejszych).

PIT udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania MSiT, ale najważniejsze wydaje się pytanie nr 8 Jaka jest Państwa opinia na temat regulacji zawartych w art. 15? Czy obecne formy zabezpieczeń finansowych dla organizatorów będą adekwatne w przypadku imprez dynamicznych (click-through)? Czy w Państwa opinii niezbędne jest stworzenie II filaru zabezpieczeń w formie funduszu gwarancyjnego np. umiejscowionego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub w formie samodzielnego podmiotu?

Polska Izba Turystyki odpowiedziała m.in. PIT jest zdania że w porównaniu do analogicznej regulacji w dyrektywie 90/314, nowa regulacja jest bardziej szczegółowa i bogatsza.”

Natomiast co do tego czy „obecne formy zabezpieczeń finansowych dla organizatorów będą adekwatne w przypadku imprez dynamicznych (click-through)”, Izba Izba podtrzymuje wielokrotnie wyrażane stanowisko, że obecne formy zabezpieczeń finansowych w polskim prawie nie są adekwatne dla obecnych imprez turystycznych. W konsekwencji formy te nie mogą być adekwatne i dla imprez dynamicznych (click-through).

W kwestii, czy „niezbędne jest stworzenie II filaru zabezpieczeń w formie funduszu gwarancyjnego np. umiejscowionego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub w formie samodzielnego podmiotu”, PIT podtrzymała stanowisko, że w roku 2010 dokonano implementacji artykułu 7 dyrektywy 90/314 w sposób nieprawidłowy i konieczne jest – tak na gruncie tej dyrektywy jak i projektowanej, nowej dyrektywy, stworzenie takiego systemu zabezpieczeń, aby niepokryte gwarancją ubezpieczeniową/bankową szkody turystyczne w wypadku niewypłacalności organizatora zostały pokryte z innego niż gwarancja źródła. Chyba, że stworzony zostanie taki system zabezpieczeń finansowych i kontroli, który zapewni, że posiadana przez organizatora gwarancja będzie wystarczająca na pokrycie wszystkich możliwych do powstania szkód turystycznych u konkretnego organizatora w razie jego upadłości.

PIT uważa, że system zabezpieczeń finansowych wymaga gruntownych zmian i przytacza w opowiedziach na pytania MSiT argumenty za tym.

Polska Izba Turystyki zajmuje również stanowisko, że niezależnie jaki kształt nadany zostanie dwufilarowemu systemowi zabezpieczeń, sprawą niezwykle ważną jest wprowadzenie ustawowej gwarancji, iż:
1 – wraz ze wzrostem puli środków w II filarze ten filar przejmować będzie również zadania obecnego I filaru, czyli zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych, co powinno w pierwszym rzędzie skutkować obniżaniem kwot gwarancji wymaganych rozporządzeniem ministra Finansów,
2 – w II filarze funkcjonował będzie stosowany z powodzeniem i pożytkiem dla klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych mechanizm, że „bezszkodowa” działalność organizatora skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem składek, które wpłaca do II filaru.

Wszystkie odpowiedzi Polskiej Izby Turystyki można przeczytać tutaj: Stanowisko PIT w sprawie Białej Księgi Ustawy o usługach turystycznych