Małopolska: cepry wrócą czy nie? Cztery scenariusze rozwoju sytuacji w turystyce

Małopolska szykuje się na turystów
Spływ pontonami po Dunajcu/fot. AG

Małopolska Organizacja Turystyczna i Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place przedstawiły cztery realne scenariusze rozwoju sytuacji w turystyce w Małopolsce – od najbardziej optymistycznego do najbardziej pesymistycznego.

Pod auspicjami Małopolskiej Organizacji Turystycznej opracowany został dokument pt. „Prognozy dotyczące scenariuszy rozwoju sytuacji w gospodarce turystycznej w Małopolsce do roku 2021 wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki turystycznej”, który jest efektem współpracy ekspertów MOT i Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place.

Jak podkreślają autorzy, głównym celem opracowania przygotowanego z myślą o samorządach, jest prezentacja możliwych, średniookresowych scenariuszy rozwoju wydarzeń w branży turystycznej regionu wraz z sugerowanymi działaniami naprawczymi i adaptacyjnymi, uwzględniającymi nowe uwarunkowania funkcjonowania turystyki.

4 kategorie czynników oddziałujących na wydarzenia

Wstępnej analizie poddano ponad czterdzieści kluczowych czynników — skupionych wokół 4 kategorii: polityczno-prawno-organizacyjnej, społeczno-kulturowej, ekonomicznej oraz technologiczno-technicznej — mogących w znaczący sposób oddziaływać na bieg wydarzeń w branży turystycznej regionu.

Za kluczowe w kształtowaniu przyszłej sytuacji w gospodarce turystycznej Małopolski zespół ekspertów uznał, odpowiednio z pierwszej i drugiej kategorii:

• rządowe regulacje prawne dotyczące sytuacji epidemiologicznej (tempo, tryb i skala zmniejszania lub wprowadzania nowych obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz poruszania się obywateli i korzystania z oferty turystycznej).
• zmiany w preferencjach i procesie podejmowania decyzji o podróży turystycznej i wyborze destynacji (zmiana czasu podejmowania decyzji, liczba i rodzaje czynników wpływających na decyzje, wybór podmiotów pośredniczących i in.)

Autorzy przygotowali po dwa skrajne warianty: pozytywny i negatywny i cztery realne i odmienne scenariusze.

Najbardziej pozytywny dla branży turystycznej, nazwany „Wyczekana normalność”, zakłada optymalne i stosowne do sytuacji działania rządu w walce z epidemią oraz zachowania konsumenckie zbliżone do takich jakie przejawili turyści zanim świat opanowała pandemia.

Scenariusz negatywny, zwany „Małopolska musi poczekać”, jest całkowitym przeciwieństwem pierwszego. Zakłada, że regulacje prawne i tempo ich wprowadzania nie odpowiadają potrzebom chwili, a pożądane zachowania konsumenckie obserwowane przed erą koronawirusa w dużym stopniu zanikły.

Scenariusz trzeci, tzw. „Cepry nie chcą wracać”, zakłada optymalne działania rządu w walce z epidemią przy jednoczesnym całkowitym zaniku zainteresowania podróżowaniem wśród konsumentów.

Ostatni scenariusz, nazwany „Tłumione odrodzenie”, zakłada zbyt wolne i mało trafne regulacje prawne ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii przy jednoczesnym dużym optymizmie konsumenckim i znaczącym wzroście zainteresowania podróżami.

Na początku aktywny wypoczynek

Według autorów opracowania, turystyka krajowa, będzie pobudzać się w pierwszej kolejności. Na plan pierwszy wysuną się takie formy turystyki jak aktywny wypoczynek i agroturystyka. Definicja turystyki zrównoważonej nabierze nowego znaczenia, poprzez nadanie bezpieczeństwu zdrowotnemu najwyższego priorytetu.

Z oczekiwanych scenariuszy wywiedziono rekomendacje dla regionalnej polityki turystycznej, dotyczące przeciwdziałania sytuacji kryzysowej oraz reaktywacji i wzmocnienia potencjału odbudowy i dalszego rozwoju oferty turystycznej w regionie.

W dokumencie zaproponowano ponad 20 działań adaptacyjnych, naprawczych lub przeciwdziałających niekorzystnym skutkom przewidzianym w scenariuszach. Wśród działań proponowane są kampanie oraz programy promocyjne i informacyjne, programy i działania wpierające branżę turystyczną poprzez szkolenia, wsparcie usług cyfrowych, inwestycje, itp.

Wśród rekomendacji, jako kluczowe zostały uznane:

– ofensywa promocyjna regionu skierowana do turystów krajowych (podkreślane aspekty: dostępność oferty, gwarancja bezpieczeństwa, odróżnienie się od konkurencji, motyw zrównoważonej turystyki;
– kampania na wybranych rynkach europejskich, które otworzą się na turystykę międzynarodową;
– małopolski system informujący (w kilku językach) o sytuacji epidemiologicznej i wymogach dla turystów i poziomie bezpieczeństwa obiektów turystycznych.
– działania mające na celu wspieranie usługodawców w szybkim powrocie do sprawności operacyjnej sprzed kryzysu (wsparcie finansowe, organizacyjne, informacyjne, edukacyjne);
– kampania informacyjna dla mieszkańców „Jesteś bezpieczny wśród turystów”;
– wspieranie tworzenia usług premium (drogich i czasami trudno dostępnych ze względu na dodatkowe wymagania bezpieczeństwa);
– wsparcie projektów pakietowania i wspólnej promocji tematycznych ofert turystycznych skupionych wokół markowych produktów regionu;
– wsparcie marketingowe w zakresie dystrybucji oraz promocji usług cyfrowych (wspólne oferty w istniejących kanałach dystrybucji, ewent. tworzenie własnych elektronicznych kanałów sprzedaży;
– wspieranie rozwoju usług cyfrowych w turystyce, dotyczących sfery informacji, edukacji, planowania oraz dzielenia się wrażeniami z odbytych podróży.

Warto zwrócić uwagę, iż rekomendacja „opracowania strategii rozwoju turystyki w duchu turystyki 2.0. – odpowiedzialnej, zrównoważonej, ekologicznej, relacyjnej” jako jedyna została uznana za kluczową dla wszystkich czterech scenariuszy.

Przypomnijmy, że Małopolska otworzyła 16 maja sezon letni na Łapsowej Polanie.